Uporedna fiziologija životinja

Studijski program :Diplomirani biolog modul Biolog

Vrsta i nivo studija:Osnovne akademske studije

Naziv predmeta: Uporedna fiziologija životinja

Šifra predmeta: OB035

Nastavnik:dr Tatjana Kostić, dr Silvana Andrić

Status predmeta: obavezni

Broj ESPB:8

Uslov: -

Cilj predmeta

Cilj predmeta je proučavanje fundamentalnih mehanizama koje životinje koriste za očuvanje stalnosti unutrašnje sredine u stalnoj borbi za opstanak. Veliki dijapazon beskičmenjačkih i kičmnjačkih vrsta biće izučavan sa aspekta značajnosti u evoluciji organskih sistema, osnosno mehanizama koje su različite životinje razvile u borbi sa uobičajenim problemima okruženja, kao i sa aspekta specifičnih mehanizama koje životinje koriste da bi se izborile sa ekstremnim uslovima sredine.

Ishod predmeta

Nakon uspešno realizovanih predispitnih i ispitnih obaveza studenti treba da znaju kako životinje funkcionišu kao integrativni sistemi na svim nivoima funkcionalne organizacije, kao i da znaju da opišu razvoj funkcija organskih sistema u toku evolucije.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

Uporedni pregled funkcija telesnih tečnosti i uobličenih elemenata. Uporedni pregled i funkcija cirkulatornog, respiratornog, gastrointestinalnog i ekskretornog sistema. Uporedni pregled načina osmoregulacije i termoregulacije. Uporedni pregled endokrinih funkcija pinealne žlezde, hipotalamusa, hipofize, tiroidne žlezde, paratiroidnih žlezda, pankresa, nadbubrežne žlezde, gonada.

Praktična nastava

Kvalitativna analiza hemolimfe i seruma/plazme. Određivanje broja uobličenih elemenata u perifernoj krvi različitih životinja. Komparativna analiza parametara brzine koagulacije krvi kod različitih životinja. Tipizacija krvnih grupa ABO sistema. Kopjuterske simulacije sa prikazima mehanizma regulacije protoka krvi, kao i funkcije i regulacije respiracije. Komparativni aspekt digestije hrane. Kvalitativna i kvantitativna analiza koncentracije uree u serumu kod kokoške, pacova, govečeta. Estrusni ciklus, priprema preparata za određivanje faza ciklusa kod ženki pacova.

Literatura

Andrić S, Kostić T, Andrić N & Zorić S (2005): Uporednafiziologija životinja. WUSAustria.

GanongWF (2005): Review of Medical Physiology. Lange/WCB McGraw-Hill Companies.

Davidović V (2003): Uporedna fiziologija životinja.Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Beograd.

Hill RW, Wyse GA & Anderson M (2004): Animal Physiology. Sinauer Associates

Randall D, Burggren W & French K (2004): Eckert Animal Physiology – mechanisms and adaptations. Freeman & Co.

Willmer P, Stone G & Johnston I (2005): Environmental Physiology of Animals. Blackwell Publishing.

Internipriručnikzavežbe.

Broj časova aktivne nastave

 

 

Predavanja:3

Vežbe:

Drugi oblici nastave:4

Studijski istraživački rad:

Ostali časovi

Metode izvođenja nastaveTerijska nastava – predavanja. Praktični nastava – kombinacija laboratorijskih vežbi i kompjuterskih simulacija. Seminari – kratko izlaganje zadate teme

Ocena znanja

Predispitne obaveze

poena

Završni ispit

poena

aktivnost u toku predavanja

do 3

test

do 40

praktična nastava

do 37

usmeni ispit

do 20

kolokvijum-i

 

 

 

seminar-i