Endokrinologija

Studijski program : Diplomirani biolog

Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije

Naziv predmeta: Endokrinologija

Šifra predmeta: OB039

Nastavnik:dr Milica Matavulj

Status predmeta:izborni

Broj ESPB:5

Uslov:da bi birao ovaj predmet student mora da pre toga položi predmeteBiohemija, Histologije sa embriologijom

Cilj predmeta:

Predmet Endokrinologija imali za cilj da studentima omogući bazičan uvid u ovu granu fiziologije, kao i da ih uputi u glavna područja kojima se danas ova nauka bavi. Isto tako cilj ovog predmeta je da se studenti upoznaju i sa najvažnijim metodama za ispitivanje endokrinih funkcija.

Ishod predmeta:

Nakon uspešno realizovanih predispitnih i ispitnih obaveza student može da razume strukturu i funkciju endokrinog sistema, kao i metode ispitivanja funkcija endokrinih struktura,što doprinosi široj biološkoj edukaciji studenata, alii pruža solidna osnovha znanja svim onim koji se opredele za naučno-istraživački rad u ovoj oblasti.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

Organizacija endokrinog sistema. Sinteza, skladištenje i sekrecija hormona. Mehanizam delovanja hormona. Metode za ispitivanje endokrinih funkcija. Hipotalamo-hipofizni sistem. Pinealna žlezda. Citokini i imuno-endokrina interakcija. Endoikrina regulacija rasta Endokrina kontrola metabolizma kalcijuma Nadbubrežna žlezda. Endokrina kontrola metabolizma glukoze i lipida. Endokrina kontrola funkcije muških reproduktivnih organa. Endokrina kontrola funkcije ženskih reproduktivnih organa. Endokrina funkcija neenokrinih organa(difuzni endokrini sistem). Hormoni i kancerogeneza. Gerijatrijska endokrinologija.

Praktična nastava

Principi organizacije endokrinog sistema (kompjuterske simulacije). Struktura endokrinih žlezda i funkcija njihovih hormona (kompjuterske simulacije).In vivo i in vitrometode za određivanje koncentracije hormona i drugih signalnih molekula, kao i prisustva, broja i koncentracije receptora. Histološka tehnika u ispitivanju strukture i funkcije endokrinih žlezda.

Literatura

1. Matavulj, M., Kostić, T. Andrić, S. Endokrinologija (skripta), Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, 2005

 

Broj časova aktivne nastave:

Predavanja:2

 

Vežbe: 3

Drugi oblici nastave: -

Studijski istraživački rad:-

Ostali časovi: -

Metode izvođenja nastave

Teoretska nastava se izvodi uz upotrebu PowerPoint prezentacija. Praktična nastava se odvija u kompjuterskoj učionici uz upotrebu kompjuterskih simulacija i u vidu laboratorijskihmikroskopskih vežbisa trajnim histološkim preparatima.

Ocena znanja

Predispitne obaveze

poena

Završni ispit

poena

predavanja - prisustvo

5

test

60

praktična nastava - prisustvo

5

usmeni

-

kolokvijumi

-

 

 

semestralni testovi

30