Tehnike u molekularnoj biologiji

Studijski program : Diplomirani biolog modul Molekularni biolog

Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije

Naziv predmeta: Tehnike u molekularnoj biologiji

Šifra predmeta: OB041

Nastavnik: dr Jelena Purać

Predvač: dr Anđelka Ćerić

Status predmeta: izborni

Broj ESPB: 5

Uslov: -

Cilj predmeta

Cilj predmeta Tehnike u molekularnoj biologiji je da pruži studentima teorijsko i praktično znanje koje se odnosi na eksperimentalni pristup u oblasti molekularne biologije, odnosno savladavanje teorijske osnove, principa, mehanizama i primene metoda (tehnika) za istraživanja u molekularnoj biologiji.

Ishod predmeta

Nakon uspešno realizovanih predispitnih i ispitnih obaveza predmeta Tehnike u molekularnoj biologiji studenti bi trebalo da imaju osnovno znanje i iskustvo u oblasti eksperimentalnog pristupa u molekularnoj biologiji koje će im olakšati bavljenje istraživačkim radom u laboratorijama različitog profila.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

Upoznavanje sa metodama za izučavanje nukleinskih kiselina (DNK, RNK) i proteina kao informacionih i operativnih molekula živih sistema od čije strukture i funkcije zavisi odvijanje životnih procesa, kao i pristupima u ispitivanju njihovih međusobnih interakcija. Model organizmi koji se koriste za izučavanje bioloških fenomena u molekularnoj biologiji (mikroorganizmi; ćelijske linije; virusi; višećelijski organizmi; upotreba model organizama za fundamentalna istraživanja i za proizvodnju autentičnih proteina preko kloniranih gena; genetski modifikovane domaće životinje) i izbor ovih organizama u istraživanjima; Metode za izučavanje strukture i funkcije nukleinskih kiselina (E.coli, Saccharomyces cerevisiae, plazmidi, bakteriofazi, kozmidi, veštački hromozomi bakterija i kvasaca, postupci za pripremu (izolacija, prečišćavanje), kvantifikaciju, identifikaciju DNK i RNK i njihovu analizu (uvođenje DNK u bakterijsku i sisarsku ćeliju, enzimatska manipulacija DNK i RNK molekulima, postupci za konstruisanje i analizu cDNK i genomske biblioteke, sekvenciranje DNK, genetski inženjering, PCR i modifikacije, array nukleinskih kiselina); Pregled osnovnih i savremenih tehnika za analizu proteina (izolacija, spektrofotometrija, elektroforetsko razdvajanje, detekcija i identifikacija (ELISA, Western), hromatografsko prečišćavanje, analiza posttranslacionih modifikacija proteina, proteomika); Izučavanje protein-DNK interakcija (EMSA i varijacije ove metode, Chip assay, DNK afinitetna hromatografija); Međusobne interakcije proteina (imunoprecipitacija, fuzioni proteini); Imunološke metode u molekularnoj biologiji (in situ hibridizacija, imunohistohemija, FISH); Teorijski i eksperimentalni pristupi u analizi mišjeg genoma („knockout” miševi); Primena informatike u molekularnoj biologiji (bioinformatika).

Praktična nastava

Praktična nastava je organizovana u vidu eksperimentalnih vežbi u laboratoriji i demonstrativnih vežbi usaglašenih sa programom kursa.Transformacija ćelija. Proizvodnja i enzimatska manipulacija DNK. Mutageneza. Dizajn i proizvodnja rekombinantnih proteina. Prolazna i stabilna transfekcija gena.

Literatura

  1. Sambrook, J., Fritsch, E.F., and Maniatis, T. (2001). Molecular cloning: a laboratory manual, Vol 1, 2, 3, 2nd edition (Cold Spring Harbor Laboratory Press).

  2. Christopher Howe (2007) Gene Cloning and Manipulation, 2nd edition, (Cambridge University Press)

  3. Terry A. Brown (2010). Gene Cloning and DNA Analysis: An Introduction (Wiley-Blackwell)

Broj časova aktivne nastave

Predavanja: 2

Vežbe: 2

Drugi oblici nastave:

Studijski istraživački rad:

Ostali časovi

Metode izvođenja nastave

Predavanja uz korišćenje komjuterskih prezentacija na video projektoru; praktični rad.

Ocena znanja

Predispitne obaveze

poena

Završni ispit

poena

aktivnost u toku predavanja

 

test

25

praktična nastava - prisustvo

 

usmeni ispt

25

praktična nastava – laboratorijski izveštaj

15

 

 

kolokvijumi

2x10

 

 

seminar

15