Molekularna genetika

Studijski program :Diplomirani biolog modul Molekularni biolog

Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije

Naziv predmeta: Molekularna genetika

Šifra predmeta: OB043

Nastavnik: dr Dragana Obreht, dr Mihajla Đan

Status predmeta: obavezni

Broj ESPB:6

Uslov: -

Cilj predmeta

Predmet predstavlja nadogradnju fundamentalnih postavki klasične genetike i njegov osnovni cilj je upoznavanje studenata sa fenomenom kontrole genske ekspresije koji uključuje sadejstvo genetičke osnove, epigenetičkih fenomena i srediskih faktora. Praktični deo kursa posvećen je bazičnim tehnikama molekularne genetike koje se koriste u brojnim disciplinama moderne biologije, medicine i poljoprivrede.

Ishod predmeta

Nakon uspešno realizovanih predispitnih i ispitnih obaveza student može da:

- razlikuje nivoe organizacije hromatina, tipove modifikacija histona i dinamiku heterohromatina

- objasni značaj epigenetike u procesima regulacije ekspresije gena i oblikovanju genoma

- identifikuje faze i mehanizme regulacije ćelijskog ciklusa eukariota

- objasni metodologiju osnovnih tehnika molekularne genetike u istraživanjima strukture i funkcije genoma

- demonstrira veštine rada u laboratorijskim uslovima i uspešno prikuplja informacije putem interneta

- sa razumevanjem koristi pojmove molekularne genetike i stručnu literaturu i svoje zaključke jasno iznosi u pisanoj i formi usmene prezentacije

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

Organizacija i funkcija hromatina. Analiza transkriptoma: modifikacije hromatina i ekspresija gena, aktivacija i inaktivacija delova genoma. Mobilni DNK elementi: organizacija, regulacija, uloga i primena. Epigenetički fenomeni: PEV, transfekcija, paramutacije, imprinting i heterohromatin. Ultrastruktura i komparativna organizacija centromernih i telometnih regiona eukariota. Ćelijski ciklus i njegova regulacija. MaliRNK molekuli i fenomen RNAi – otkriće i biološka funkcija. Vannuklearni genomi eukariota. Metode molekularne genetike u otkrivanju strukture, pozicije i funkcije gena.

Praktična nastava

Metode izolacije DNK iz različitih organizama i tkiva. Kvantifikacija DNK izolata. Lančana reakcija polimeraze- komponente reakcije, pripreme radnih razblaženja i master smeše. Amplifikacija odabranog regiona. Otkrivanje mutacija u amplifikovanom regionu primenom restrikcionih endonukleaza. Otkrivanje mutacija dizajniranjem alel specifičnih prajmera. Detekcija produkata amplifikacije na agaroznim i PAA gelovima. Upoznavanje sa internet izvorima: NCBI, NCGR, GRAINGENES, MITOMAP – struktura i mogućnosti baze podataka, pretraga po pricipu tekstualnih podataka ili podataka o markerima i nukleotidnim sekvencama.

Literatura

  1. Obreht D., Đan M., Tanurdžić M. Molekularna genetika. Autorizovana skripta, 2007

  2. BrownTAGenomes 2, BiosScientificPublishers, Ltd., UK, 2002.

  3. LewinB. GenesVII, OxfordUniversityPress, UK, 1997.

  4. StrachamT, Read AP. Human Molecular Genetics 3, Garland Publishing, USA, 2004.

Broj časova aktivne nastave

 

 

Predavanja: 2

Vežbe:

Drugi oblici nastave: 2

Studijski istraživački rad:

Ostali časovi

Metode izvođenja nastave

Predavanja, Laboratorijske i vežbe uz upotrebu računara i Konsultacije

Ocena znanja

Predispitne obaveze

poena

Završni ispit

poena

aktivnost u toku predavanja

-

test

40

praktična nastava - prisustvo

2

usmeni ispt

-

praktična nastava – laboratorijski izveštaj (4)

8

 

 

kolokvijum-i (2)

30

 

 

seminar

20