Molekularna i ćelijska fiziologija

Studijski program :Diplomirani biolog modul Molekularni biolog

Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije

Naziv predmeta: Molekularna i ćelijska fiziologija

Šifra predmeta: OB044

Nastavnik:dr Radmila Kovačević

Status predmeta: obavezan

Broj ESPB:7

Uslov: -

Cilj predmeta

Cilj kursa je da studenti steknu saznanja o mehanizmima koji obezbeđuju funkcije osnovnih tipova ćelija u organizmu životinja

Ishod predmeta

Znanja stečena u okviru ovog kursa treba da omoguće studentima da razumeju subcelularne i celularne mehanizme koji obezbeđuju homeostazu ćelije.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

Ćelijska membrana i fiziologija transporta, jonske pumpe, nosači-izmenjivači. Nadražljivost i jonski kanali. Sinaptička transmisija i senzorna transdukcija. Kratak pregled fiziologije osnovnih tipova ćelija: nervne, mišićne, čulne, metabolički-senzitivne ćelije.

Drugi oblici nastave(DON)

Seminarski radovi o određenoj temi, literaturni izvori – naučni radovi, revijalni radovi; kompjuterske simulacije (metoda nametnute voltaže na delić membrane, jonski kanali, jonske struje, sinaptička transmisija i drugo).

Literatura

1. N. Sperelakis, CellPhysiologySourceBook: A Molecular Approach, Academic Press; 2001. (pojedina poglavlja)

2. D.J.Aidley, The Physiology of Excitable cells, Cambridge University Press, 2001.(pojedina poglavlja)

3. E.R.Kandel, J.H.Schwartz, T.M.Jessel, Principles of Neural Sciences, Prentice-Hall Int.Inc., 2000. (pojedina poglavlja)

4. Rosenzweig M.R., Breedlove S.M. Watson N.V. Biological Psychology, Sinauer Association, 2005. (pojedina poglavlja)

5. Kovačević R, Kostić T, Andrić S & Zorić S (2005): Opšta fiziologija životinja-skripta,  WUSAustria (pojedina poglavlja)

Broj časova aktivne nastave

 

 

Predavanja:3

Vežbe:

Drugi oblici nastave: 2

Studijski istraživački rad:

Ostali časovi

Metode izvođenja nastave

Terijska nastava – predavanja, prezentacije, konsultacije

Drugi oblici nastave – seminarski radovi i kompjuterske simulacije

Ocena znanja

Predispitne obaveze

poena

 

Završni ispit

poena

aktivnost u toku predavanja

do 4

pismeni ispit (test)

 

praktična nastava (kompjuterske simulacije)

do 20

usmeni ispit

do 46

kolokvijum-i

 

..........

 

DON (seminarski rad)

do 30