Biotehnologija

Studijski program :Diplomirani biolog modul Molekularni biolog

Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije

Naziv predmeta: Biotehnologija

Šifra predmeta: OB045

Nastavnik: dr Zorica Svirčev

Status predmeta: obavezni

Broj ESPB:7

Uslov: -

Cilj predmeta

Cilj predmeta je da se studenti osposobe da rešavaju aktuelne probleme čoveka iz svakodnevnog života pronalaženjem rešenja koja već postoje u prirodi ili se mogu na osnovu poznatih prirodnih zakonitosti izvesti u laboratoriji zahvaljujući metaboličkim aktivnostima prokariota i eukariota.

Ishod predmeta:

Nakon završetka kursa Biotehnologije od studenta se očekuje da:

pokaže spremnost u rešavanju zadataka i problema koji se odnose na bazične elemente biotehnologije, pokaže razumevanje strukture biotehnoloških procesa, može da objasni poznatu i očekivanu ulogu i značaj biotehnoloških proizvoda, prepozna ekološki značaj i etički i socijalni efekat biotehnologije, zna jasno da razgraniči ciljeve biotehnologije u raznim oblastima medicine, poljoprivrede, industrije i ekologije, može samostalno da radi u biotehnološkoj laboratoriji.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava: Uvod u biotehnologiju, fundamentalna biotehnologija, aplikativna biotehnologija, bioreaktori, procesi u biotehnologiji, biotehnologija i prehrambena industrija, biotehnologija i poljoprivreda, biotehnologija u medicini i farmaciji, u proizvodnji energije, biotehnologija i ekologija, bioetika.

Praktična nastava: Izolovanje mikroorganizama iz vazduha/vode/zemljišta, prezervacija mikroorganizama i formiranje kolekcije kultura, ko-kultivacije mikroorganizama i viših biljaka, bioločki aktivne supstance mikroorganizama, biosinteze i biodegradacije, manipulacije mikrobnim kulturama, kulture tkiva, replica-plating, antigenske analize, bioinformatika. Poseta lokalnoj pivari i mlekari u kojima se studenti upoznaju sa primenom mikroorganizama u proizvodnji piva i mlečnih proizvoda.

Literatura

1) Kuburović M., Stanojević M. (1997):Biotehnologija.Smeits,Beograd.

2)Prentis S (1991): Biotehnologija- Nova industrijska revolucija. Školska knjiga, Zagreb.

3)Svirčev Z. (2005): Mikroalge i cijanobakterije u Biotehnologiji. Prirodno matematički fakultet. Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad.

4)Pejin D.(2003):Industrijska mikrobiologija.Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad.

5) Đukić D., Jemcev V. (2003): Mikrobiološka biotehnologija. Dereta, Beograd.

Broj časova aktivne nastave

 

 

Predavanja: 3

Vežbe:

Drugi oblici nastave: 2

Studijski istraživački rad:

Ostali časovi

Metode izvođenja nastave: Nastava će biti realizovana u vidu predavanja i seminarskog rada. Predavanja se izvode korišćenjem kompjuterskih prezentacija na video projektoru,projekcijom filmova i slajdova, kao i na terenskoj nastavi. Vežbe se izvode praktično u laboratoriji i na terenskoj nastavi.

Ocena znanja

Predispitne obaveze

poena

Završni ispit

poena

aktivnost u toku predavanja

5

pismeni ispit

-

praktična nastava

5

usmeni ispit

40

kolokvijum-i

30

praktični ispit

10

seminar-i

10