Molekularna evolucija

Studijski program: Diplomirani biolog modul Biolog

Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije

Naziv predmeta: Molekularna evolucija

Šifra predmeta: OB049

Nastavnik: dr Jasmina Ludoški

Status predmeta: izborni

Broj ESPB: 5

Uslov: -

Cilj predmeta

Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa dinamikom evolucionih promena na molekularnom nivou, faktorima odgovornim za nastanak promena, tj. evolucionim procesima, nastanak evolucionih novina, efekat različitih molekularnih mehanizama na strukturu gena i genoma, kao i osnovnim metodama statističke analize molekularnih podataka.

Predmet predstavlja nadogradnju nastavnim jedinicama predmeta Evoluciona biologija.

Ishod predmeta

Sticanje osnovnog saznanja o faktorima i mehanizmima molekularne evolucije.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

Dinamika gena u populacijama: Kodominantni model- genska selekcija, Overdominantni model selekcije, Eliminacija alela mutacionim pritiskom, Genetički polimorfizam; Struktura gena, genetički kod i mutacija: Stopa substitucija 1., 2. i 3. pozicije u kodonu, Evolucioni i taksonomski značaj substitucija, Barkod sistem biološke klasifikacije; Evolucione promene u nukleotidnim sekvencama; Kvantifikovanje nukleotidnih substitucija različitih sekvenci; Molekularna filogenija: Metode, Filogenetsko drvo, Drvo gena, Drvo vrsta; Brzina i tip nukleotidnih substitucija; Molekularni sat; DNK polimorfizam u populacijama; Razvojna evolucija; Organizacija genoma i evolucija; Uloga mutacije i selekcije u molekularnoj evoluciji

 

Praktična nastava

Modeli nukleotidnih substitucija; Divergencija DNK sekvenci; Neuniformna stopa promena nukletida; Kvantifikovanje nukleotidnih substitucija različitih sekvenci: Nekodirajuće sekvence. Protein kodirajuće sekvence. Poređenje homologih sekvenci; Metode molekularne filogenije; Kvantifikovanje DNK polimorfizma; Koalescentna teorija; Genealogija gena.

Literatura

Li, W.-H. (1997) Molecular evolution. Sinauer Associates, Inc. Pub. USA

Broj časova aktivne nastave

 

 

Predavanja: 2

Vežbe: 2

Drugi oblici nastave:

Studijski istraživački rad:

Ostali časovi

Metode izvođenja nastave

predavanja: prezentacija na video bimu

vežbe: računarska učionica, praktična nastava u zavisnosti od finansijskih mogućnosti i sredstava

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze

poena

Završni ispit

poena

aktivnost u toku predavanja

10

pismeni ispit

30

praktična nastava

 

usmeni ispt

40

kolokvijum-i

 

..........

 

seminar-i

20