Bakteriologija

Studijski program : Diplomirani biolog

Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije

Naziv predmeta: Bakteriologija

Šifra predmeta: OB051

Nastavnik: dr Olga Petrović,dr Petar Knežević

Status predmeta: izborni

Broj ESPB:6

Uslov:-

Cilj predmeta

Cilj predmeta je sinteza i proširivanje znanja iz oblasti bakteriologije stečenih kroz predmete Biologija ćelije i Osnovi mikrobiologije/Opšta mikrobiologija.

Ishod predmeta

Studenti će moći da razumeju procese koji se dešavaju u ćeliji prokariota, kao i da identifikuju najznačajnije predstavnike reprezentativnih grupa bakterija.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

Funkcionalna građa bakterija. Rast i razmnožavanje bakterija sa posebnim osvrtom na efekat faktora spoljašnje sredine. Karakteristike genoma bakterija; plazmidi i transpozabilni genetski elementi. Fenotipska i genotipska promenljivost bakterija i razmena genetičkog materijala. Metabolizam i tipovi energetskih razmena kod bakterija. Metabolička regulacija i međućelijska komunikacija. Osnovi sistematike bakterija. Reprezentativne grupe bakterija i njihovi predstavnici. Distribucija bakterija i njihova uloga u ekosistemima. Odnos bakterija i drugih organizama. Značaj bakterija sa aspekta čoveka.

 

Praktična nastava

Ispitivanje morfoloških, tinktorijelnih, kulturelnih, fizioloških i drugih karakteristika odabranih predstavnika reprezentativnih grupa bakterija primenom klasičnih i savremenih metoda.

Literatura

  1. Petrović O., Knežević P., Simeunović J. (2007) : Mikrobiologija. Skripta – WUS Austrija, Novi Sad

  2. Leugeler, W, Drews, G, Schlegel, H, G (1999): Biology of Procaryotes, (eds) Blackwell Science

  3. Madigan, M. T., Martinko, J. M. (2006): Brock Biology of Microorganisms. 11th ed. Pearson Education, Inc.

  4. Brenner, D. J., Krieg, N. R., Staley, J. R., Garrity, G. (2005): Bergey's Manual of Systematic Bacteriology, Springer-Verlag

Broj časova aktivne nastave

Predavanja: 3

Vežbe: 2

Drugi oblici nastave:

Studijski istraživački rad:

Ostali časovi

Metode izvođenja nastave

Predavanja uz korišćenje kompjuterskih prezentacija na video projektoru, samostalni rad studenata i demonstracija pojedinih mikrobioloških metoda.

Ocena znanja

Predispitne obaveze

poena

 

Završni ispit

poena

aktivnost u toku predavanja

5

pismeni ispit

20

praktična nastava

40

usmeni ispit

20

kolokvijum-i

15

..........

 

seminarski rad