Mikologija

Studijski program : Diplomirani biolog

Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije

Naziv predmeta: Mikologija

Šifra predmeta: OB052

Nastavnik: dr Milan Matavulj, dr Maja Karaman

Status predmeta: izborni

Broj ESPB: 5

Uslov: -

Cilj predmeta

Predmet predstavlja nadgradnju na osnovni kurs Biologija algi i gljiva i ima za cilj upoznavanje sa biologijom, značajem i primenom ove velike grupe organizama, u novije vreme izdvojene u posebno carstvo..

Ishod predmeta: Nakon završetka kursa Mikologije od studenta se očekuje da: pokaže znanje i da može da objasni specifičnosti vezane za građu gljiva i karakteristike njihovog rasta, da na nivou interpretacije ovlada osnovama fiziologije i genetike gljiva; da zna da opiše ulogu gljiva u ekosistemu i objasni specifične odnose gljiva i ostalih organizama; da objasni ulogu gljiva koje se koriste u različitim biotehnološkim procesima; da može samostalno da radi u mikološkoj laboratoriji.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava- Opšte karakteristike gljiva. Raznovrsnost gljiva i gljivama sličnih organizama (pregled savremene klasifikacije). Struktura i ultrastruktura ćelija gljiva. Rast hifa micelijalnih gljiva i ćelija kod kvasaca i kinetika rasta gljiva. Diferencijacija i razvoj gljiva. Ishrana gljiva. Osnove metabolizma, sekundarni metabolizam i uticaj faktora sredine na rast gljiva. Spore i njihovo rasprostranjenje. Genetika gljiva. Saprofitizam, parazitizam i mutualizam kod gljiva. Kontrola rasta i primena gljiva u biotehnologiji.

Praktična nastava Uvod u specifičnosti rada u mikološkoj laboratoriji. Izolacija gljiva iz različitih sredina (zemljišta, vazduha i vode) i njihova kultivacija na hranljivim podlogama. Identifikacija izolata korišćenjem dihotomih ključeva. Izolacija celulolitičkih sojeva iz prirodne sredine na diferencijalnoj podlozi. Iščišćavanje i kvantifikacija celulolitičke aktivnosti izolata spektrofotometrijskom metodom. Rast gljiva na ksenobioticima. Poseta lokalnoj pivari u kojoj se studenti upoznaju sa primenom gljiva u proizvodnji piva. Izlet do Fruške gore radi prikupljanja gljiva i ljihova determinacija u laboratoriji.

Literatura

1. Radnović D., Matavulj M, Karaman M. (2007). Mikologija - skripta za studente biologije. Novi Sad: Daniel Print. ISBN 978-86-7031-118-3.

2. M. Muntanjola – Cvetković: Opšta mikologija. NIRO Književne novine, Beograd.

3. Michael Carlile, Sarah Watkinson , Gooday Graham (2006): The Fungi, 2nd Edition. Elsevier Academic press (ISBN: 0127384464)

4. Deacon, J. (2005): Fungal biology. 4th Edition, Blackwell Publishing Ltd. ISBN-1-4051-3066-0.

5. Kendrick, B. (2001): Fifth kingdom. 3rd Edition. Mycologue Publications, Sidney, Canada.ISBN-1-58510-022-6

Broj časova aktivne nastave

Predavanja: 2

Vežbe: 2

Drugi oblici nastave:

Studijski istraživački rad:

Ostali časovi

Metode izvođenja nastave: Predavanja korišćenjem kompjuterskih prezentacija na video projektoru, vežbe se izvode praktično u laboratoriji.

Ocena znanja

Predispitne obaveze

poena

 

Završni ispit

poena

aktivnost u toku predavanja

5

usmeni ispit

40

praktična nastava

15

 

 

Seminarski radovi

40