Biologija ćelije

Studijski program : Diplomirani biolog

Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije

Naziv predmeta: Biologija ćelije

Šifra predmeta: OBE001

Nastavnik:dr Milica Matavulj, dr Rada Rakić

Status predmeta:obavezni

Broj ESPB:6

Uslov: -

Cilj predmeta:

Cilj predmeta je da upozna studente sa osnovnim strukturnim i ultrastrukturnim karakteristikama acelularnih oblika života (virusi, prioni i viroidi), prokariotskih i eukariotskih ćelija.

 

Ishod predmeta:Nakon uspešno realizovanih predispitnih i ispitnih obaveza student stiičeznanja iz strukture ćelije što predstavlj osnov za razumevanje svih ostalih osnovnih bioloških predmeta koji se bave morfologijom, anatomijom, fiziologijom, biohemijom, genetikom, evolucijom i ekologijom svih živih bića.

 

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

Uvod u biologiju ćelije. Acelularni oblici života. Prokariotska ćelija. Eukariotska ćelija-animalna ćelije.Eukariotska ćelija-biljna ćelija.

Praktična nastava

Upoznavanje sa strukturnim i ultrastrukturnim karakteristikama virusa, prokariotskih ćelija, eukariotskih animalnih i biljnih ćelija saelektronomikrografija (transmisioniiskening elektronski mikroskop) i sa preparata za svetlosnu mikroskopiju.

 

Literatura

 

1. Petrović, O., Knežević, P. Biologija ćelije-građa acelularnih i celularnih (pro i eukariotskih mikroorganizama). (skripta). PMF, Novi Sad, 2006.

2. Matavulj, M. (2004) Animalna ćelija (skripta). PMF, Novi Sad, 2002.

3. Kastori, R. (1998): Fiziologija biljaka, odabrana poglavlja- Biljna ćelija. Feljton, Novi Sad.

4. Arsenijević-Maksimović, I., Pajević, S. Praktikum iz fiziologije biljaka. Poljoprivredni fakultet i PMF, Novi Sad, 2002.. (odabrana poglavlja).

 

Broj časova aktivne nastave

Predavanja:

2

Vežbe:

2

Drugi oblici nastave:

Studijski istraživački rad:

Ostali časovi

Metode izvođenja nastave

Teoretska nastava koja se izvodi uz upotrebu PowerPoint prezentacija. Laboratorijske vežbe na kojima se studenti upoznaju sa strukturnim karakteristikama eukariotskih biljnih ćelija na trajnim i nativnim preparatima za svetlosnu mikroskopiju kao i ultrastrukturnim karakteristikama prokariotskih i eukariotakih animalnih ćelija i acelularnim oblicima života koristeći elektronomikrografije sa transmisionog i skening elektronskog mikroskopa.

Ocena znanja

Predispitne obaveze

poena

Završni ispit

poena

predavanja - prisustvo

2,5

test

70

praktična nastava - prisustvo

7,5

usmeni

-

kolokvijumi

7

 

 

semestralni testovi

13