Opšta zoologija

Studijski program : Diplomirani biolog

Vrsta i nivo studija:Osnovneakademskestudije

Naziv predmeta: Opšta zoologija

Šifra predmeta: OBE002

Nastavnik:dr Smiljka Šimić

Status predmeta:obavezni

Broj ESPB:6

Uslov:nema

Cilj predmeta

Upoznavanje studenata sa istorijom zoologije, osnovnim principima i metodama klasifikacije, kao i uporednim pregledom strukturnih i funkcionalnih osobenosti životinja.

Ishod predmeta

Sticanje fundamentalnih znanja iz zoologije kao osnove za praćenje uže specijalizovanih predmeta na višim godinama studija.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

Poreklo, raznovrsnost, srodničkiodnosi, osnovnanačelaklasifikacijeiklasifikacija životinja. Strukturna i funkcionalna raznovrsnost životinja: individualno razviće; problemi integriteta organizama; simetrija i kretanje; ishrana i varenje; transportni sistemi i telesne tečnosti; termoregulacija; razmena gasova i respiratorni pigmenti; ekskrecija i vodni balnas; humoralna i nervna regulacija; čula i reprodukcija.

Praktična nastava

Mikroskop i tehnika mikroskopiranja. Vežbe prate predavanja a morfoanatomska struktura i građa životinja, organski sistemi, organi, tkiva, izabranih taksona biće proučavana korišćenjem nativnih, i trajnih preparata.

Literatura

Radović I., Petrov Brigita., 1999: Raznovsnost života 1. Stuktura i funkcija, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Šimić, S., Radišić, P. 2002: Opšta zoologija. Autorizovna skripta

Šimić, S., Radišić, Barsi, L. 2006: Baza mikrofotografija za prakatičnu nastavu iz predmeta Opšta zoologija, Univerzitet u Novom Sadu.

Matoničkin I., Erben R., 1994: Opća zoologija, Školska knjiga, Zagreb

Matoničkin, I. i sur. 1983. Praktikum iz opće zoologije, PMF, Sveučilište u Zagrebu.

Dodatna literatura:

DoritR.L., WalkerW.F. Jr., BarnesR.D., 1991: Zoology, SaundersCollegePublishing, Philadelphia

Broj časova aktivne nastave

Predavanja: 2

 

Vežbe: 2

Drugi oblici nastave: -

Studijski istraživački rad: -

Ostali časovi: -

Metode izvođenja nastave: Teorijska nastavalaboratorijske vežbe - mikroskopiranje

Ocena znanja

Predispitne obaveze

poena

 

Završni ispit

poena

Aktivnosti u toku nastave

5

praktični ispit

6

kolokvijumi

25

pismeni ispit

40

 

 

usmeni

24