Terenska nastava I

Studijski program : Diplomirani biolog

Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije

Naziv predmeta: Terenska nastava I

Šifra predmeta: OBE003

Nastavnik:dr Ružica Igić, dr Dragana Vukov, dr Mirjana Vučković, dr Laslo Barši

Status predmeta: obavezni

Broj ESPB:4

Uslov: -

Cilj predmeta:

Obuka u radu na terenu, organizaciji terenskog rada, sakupljanju materijala, njihovom obeležavanju i formiranju kolekcija. Izrada botaničke i entomološke zbirke.

Ishod predmeta:

Formiranje samostalnog istraživača koji je osposobljen da obavlja terenske aktivnosti iz različitih bioloških disciplina.

Sadržaj predmeta

Praktična nastava

Upoznavanjesa terenom, geomorfološkim i pedološkim karakteristikama. Ukazivanje na osobenostirazličitih staništa Fruškegore. Osnovni tipovi životnih zajednica na Fruškoj gori.

Sakupljanje, obrada i herbarizovanje biljnog materijala sa odabranih staništa. Naglasak na osnovnim sistematskim grupama, ekološkim tipovima. Rad na terenu u šumskom i livadskom ekosistemu. Ruderalna flora.

Sakupljanje karakterističnih predstavnika beskičmenjaka sa naglaskom na klasu Insecta.

Upoznavanje i sakupljanje karakterističnih predstavnika tetrapodnih kičmenjaka: Amphibia (Caudata, Anura), Reptilia (Sauria, Serpentes), Mammalia (Insectivora, Rodentia). Upoznavanje predstavnika klase Aves preko balgova, gnezda, jaja, zvuka i vizuelnim putem.

Literatura

1. Autorizovana skripta i zoološke zbirke.

2. Boža, P., Veljić, M., Marin, P., Anačkov, G., Janaćković, P. (2004): Praktikum za determinaciju viših biljaka. Old Komerc, Novi Sad.

3. Brajković, M., Tomanović, Ž. (2000): Entomološki praktikum. Metode sakupljanja i preparovanja insekata. Biološki fakultet Univerziteta u Beograd.

4. Nikolić, T. (1996): Hebarijskipriručnik. Školskaknjiga, Zagreb.

5. Chinery, M. (1994): Insekten Mitteleuropas, 3rd ed. Parey, Hamburg und Berlin.

Broj časova aktivne nastave

 

 

Predavanja:

 

Vežbe:

Drugi oblici nastave: 6

Studijski istraživački rad:

Ostali časovi

Metode izvođenja nastave

Terenska nastava se realizuje u bloku.Terenski rad i rad sa prikupljenim materijalom: prepariranje, determinacija i izrada zbirki.

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze

poena

Završni ispit

poena

 

 

entomološki kolokvijum

25

 

 

kolokvijum iz kičmenjaka

25

 

 

terenski kolokvijum iz botanike

25

 

 

herbarski kolokvijum – više biljke

25