Entomologija

Studijski program : Diplomirani biolog

Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije

Naziv predmeta: Entomologija

Šifra predmeta: OBE008

Nastavnik:dr Ivo Karaman, dr Snežana Radenković

Status predmeta:izborni

Broj ESPB:6

Uslov: položen ispit Morfologija i sistematika beskičmenjaka i entomološki kolokvijum Terenske nastaveI

Cilj predmeta:

Studenti stiču opšte znanje iz morfoanatomije, fiziologije, biologije i diverziteta insekata. Upoznaju se sa ključnim karakterima bitnim u filogeniji i klasifikaciji insekata i osnovnim dijagnostičkim karakterima glavnih grupa. Detaljnije se upoznaju sa opštim karakteristikama dominantnih redova, njihovom morfoanatomijom, razvićem, ekološkim adaptacijama, životnim ciklusima i strategijama, distribucijom, diverzitetom i tipičnim predstavnicima.

Ishod predmeta

Sticanje teorijskog i praktičnog znanja iz opšte entomologije.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

Poreklo i evolucija insekata. Opšte karakteristike i morfoanatomija insekata. Thorax i lokomocija. Abdomen. Sistemi organa - sistem za varenje, fiziologija varenja i ishrana, ekskrecija, hemolimfa i sistem za cirkulaciju, respiracija, masno tkivo, nervni sistem, endokrini sistem i čula. Reprodukcija, razviće i metamorfoza. Osnovne karakteristike “Apterygota”, Palaeoptera, Polyneoptera, Paraneoptera, primitivnih Holometabola, Coleoptera, Strepsiptera, Siphonaptera, Diptera, Hymenoptera, Mecoptera, Trichoptera iLepidoptera. Insekti i biljke. Akvatični insekti.

Praktična nastava

Morfo-anatomija insekata. Upoznavanje sa izabranim predstavnicima redova Diplura, Protura, Collembola, Archaeognatha, Zygentoma; Ephemeroptera, Odonata, Isoptera, Blattodea, Mantodea, Phasmatodea, Orthoptera, Dermaptera, Phthiraptera, Thysanoptera, Hemiptera, Neuropterida,Siphonaptera i Trichoptera. Diverzitet faune Coleoptera. Izabrani predstavnici reda i najvažnijih familija Diptera. Diverzitet faune Hymenoptera. Diverzitet faune Lepidoptera. Osnovni principi u taksonomiji insekata.

Literatura

1. Chapman, R.F. (1988): The Insects, Structure and Function, (fourth edition). Cambridge University Press, Cambridge.

2. Grimaldi, D., Engel M.S. (2005): Evolution of the Insects.Cambridge University, Cambridge.

3. Tanasijević, N., Simova-Tošić, D. (1987): Opšta Entomologija. Naučna Knjiga, Beograd.

4. Tanasijević, N., Simova-Tošić, D. (1987): Posebna Entomologija. Naučna Knjiga, Beograd.

Broj časova aktivne nastave

 

 

Predavanja: 2

 

Vežbe: 2

Drugi oblici nastave:

Studijski istraživački rad:

Ostali časovi

Metode izvođenja nastave

Teorijska nastava-video prezentacija, praktična nastava-trajni preparati, disekcije, entomološke zbirke.

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze

poena

Završni ispit

poena

kolokvijum

40

pismeni ispit

60