Palinologija

Studijski program : Diplomirani biolog

Vrsta i nivo studija:Osnovneakademskestudije

Naziv predmeta: Palinologija

Šifra predmeta: OBE013

Nastavnik:dr Smiljka Šimić

Status predmeta:izborni

Broj ESPB:6

Uslov:-

Cilj predmeta:

Upoznavanje: safunkcijom, strukturom, razvojem i morfologijom polena; sa različitim palinološkim disciplinama (definisanje, metode, dosadašnji rezultati i njihova primena). Razvoj veština i savladaanje metoda uzorkovanja, analize uzoraka i obrade podataka koje se koriste tokom istraživanja u različitim palinološkim disciplinama .

Ishod predmeta:

Sticanje osnovnih znanja koja omogućuju studentima uključivanje u rad palinoloških laboratorija kao i osnovu za pohađanje specijalizovnih i naprednih kurseva palinoloških disciplina.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

Definicija palinologije - istorijski razvoj, primena. Funkcija, razviće, ekologija, morfologija polena (struktura, polarnost, veličina, oblik, aperture, površina eksine i specijalne morfološke karakteristike). Definisanje, istorijski razvoj, primena, metodologija i interpretacija rezultata različitih palinoloških disciplina taksonomije, zoopalinologije, melisopalinologije, aeropalinologije i paleopalinologije.

Praktična nastava

Primena svetlosne mikroskopije u palinologiji: pregledanje preparata i polena kao objekta, optički preseci polena i upotreba digitalne kamere. Izolovanje polena iz cvetova, priprema mikroskopskih preparata, morfologija i struktura polena: veličina, oblik, tipovi apertura, površina egzine,specijalnimorfološki karakteri. i izradamiranje atlasa polena (polarna, ekvatorijalna perspektiva i različiti optički preseci). Analiza polena sa SEM-om (priprema uzoraka i posmatranjekaraktera). Upoznavanje i savladavanje osnovnih metoda u palinološkim disciplinama (taksonomija, aeropalinologija, entomopalinologija, melisopalinologija i paleopalinologija): tehnike izolovanja polena, priprema mikroskopskih preparata, analiza uzoraka, izračunavanje zastupljenosti i koncentracije polena.

Literatura

Šimić, S., Radišić, P., Šikoparija, B. i Dulić, I. Palinologija. Novi Sad, 2007.

Moore, P.D. i Webb, J.A. An illustrated guide to pollen analysis. Hodder and Stoughton, London 1978, pp279.

Ricciardelli D'Albore, G.Textbook of melissopalynology. Apimondia Publishing House, Bucharest 1997, pp308.

Punt, W., Blackmore, S., Nilsson, S., Le Thomas, A. (1994): Glossary of Pollen and Spore Terminology. Lpp Foundation, Utrecht

Ercegovac, M. Mikropaleontologija – Mikropaleobotanika. Naučna knjiga, Beograd 1981, str. 322.

Stevanović, B. i Janković, M. Ekologija biljaka sa osnovama fiziološke ekologije biljaka. NNK Internacional, str. 410- 428.

Broj časova aktivne nastave

Predavanja: 2

 

Vežbe: 2

Drugi oblici nastave: -

-

Studijski istraživački rad: -

Ostali časovi -

Metode izvođenja nastave: Teorijska nastava, laboratorijske vežbe-izolovanje polena–mikroskopiranje

Ocena znanja

Predispitne obaveze

poena

Završni ispit

poena

predavanja - prisustvo

0-5

pismeni ispit

0-45

Test teorijskog znanja neophodan za izvođenje praktične nastave

0-50