Zoološki praktikum

Studijski program : Diplomirani biolog modul Biolog

Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije

Naziv predmeta: Zoološki praktikum

Šifra predmeta: OBE015

Nastavnik: dr Olivera Bjelić-Čabrilo

Status predmeta: izborni

Broj ESPB:5

Uslov: -

Cilj predmeta:

Savladavanje osnovnih standardnih metoda prikupljanja i obrade materijala u zoološkim istraživanjima.

Ishod predmeta:

Studenti se osposobljavaju za samostalno prikupljanje i upoznaju se sa metodama obrade zoološkog materijala.

Sadržaj predmeta

Praktična nastava

Određivanje starosti stena i fosila. Principi relativnog datiranja. Principi radiometrijskog datiranja. Principi karbonskog datiranja. Upoznavanje sa metodama izrade preparata u zoološkim istraživanjima. Savladavanje metoda skakupljanja životinja. Metode sakupljanja i konzerviranja ptičijih gnezda i jaja. Metode konzerviranja zoološkog materijala. Osnovi akvaristike i teraristike. Merenje pomoću stereomikroskopa i mikroskopa. Metode analize ishrane kičmenjaka. Korišćenje diferencijalnih ključeva u zoologiji.

Literatura

1. Alinger, P. (1948): Prepariranje i konzerviranje životinja. Nakladni zavod Hrvatke, Zagreb.

2. Kostić, A. (1953): Osnovi histološke tehnike. Medicinska knjiga, Beograd-Zagreb.

3. Marčetić, M., Mikeš, M. (1968): Prepariranje ptica, riba, sisara i drugih životinja. Štamparija Dnevnik,

Novi Sad.

4. Autorizovana skripta

Broj časova aktivne nastave

 

 

Predavanja:

 

Vežbe:

Drugi oblici nastave: 4

Studijski istraživački rad:

Ostali časovi

Metode izvođenja nastave

Laboratorijske i teoretske vežbe.

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze

poena

Završni ispit

poena

praktična nastava

 

usmeni ispit

50

kolokvijum

50