Programski paketi za obradu podataka

Studijski program: Diplomirani biolog

Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije

Naziv predmeta: Programski paketi za obradu podataka

Šifra predmeta: OBE016

Nastavnik: dr Ljiljana Cvetković

Status predmeta: izborni

Broj ESPB: 5

Uslov: -

Cilj predmeta:

Upoznavanje sa osnovnim principima rada na personalnim računarima, pre svega sa operativnim sistemom Windows, programom za obradu teksta Word, programom za tabelarnaizračunavanja Excel, programom za pravljenje prezentacija PowerPoint i osnovnim principima rada i korišćenja Inteneta. Upoznavanje sa specijalizovanim paketima za statističku obradu podataka.

Ishod predmeta:

Osposobljenost da, na osnovu usvojenih znanja, studenti budu u mogućnosti da samostalno koriste i neke druge softverske pakete za obradu podataka, kao i da u naučnom okruženju samostalno rešavaju probleme obrade eksperimentalnih podataka.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

Operativni sistem Windows. Word okruženje, unošenje i formatiranje teksta, naknadne korekcije na već unetom tekstu, importovanje slika, kreiranje tabela. Program za tabelarna izračunavanja Excel, pojam adrese i njena uloga, formule i funkcije u Excel-u, ugrađene statističke funkcije u Excel-u, kreiranje grafikona. Kreiranje prezentacija u PowerPoint-u. Razumevanje načina funkcionisanja Interneta i njegovo pravilno korišćenje. Upoznavanje sa osnovnim principima rada programskih paketa za obradu podataka. Programski paket «Statistika».

Praktična nastava

Vežbe kroz konkretne primere iz prakse u potpunosti prate predavanja.

Literatura

1. Agresti, A., Franklin, C. (2007): Statistics:The Art and Science of Learning From Data. Prentice Hall.

2. Cvetković, Lj. (1996): Matematika sa statistikom. PMF Institut za matematiku, Novi Sad.

3. Cvetković, Lj., Obrovski, J., Kostić, V. (2003): Priručnik iz informatike. Futura publikacije, Novi Sad.

Broj časova aktivne nastave

 

 

Predavanja: 2

 

Vežbe: 2

Drugi oblici nastave:

Studijski istraživački rad:

Ostali časovi

Metode izvođenja nastave

Teorijska nastava praćena brojnim primerima. Samostalni rad studenata na vežbama.Provere znanja – kolokvijumi.

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze

poena

Završni ispit

poena

kolokvijum-i

60

pismeni ispit

40