Hemija

Studijski program :Diplomirani ekolog

Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije

Naziv predmeta: Hemija

Šifra predmeta: OE001

Nastavnik:dr Aleksandar Đorđević

Status predmeta:obavezni

Broj ESPB:8

Uslov: -

Cilj predmeta. Cilj predmeta je sticanje bazičnih znanja iz osnovnih zakonitosti u opštoj , neorganskoj i organskoj hemiji i nadogranja na specifičnosti hemijskih principa u ekologiji.

Ishod predmeta

Nakon uspešno realizovanih predispitnih i ispitnih obaveza student može da:

- stiče i koristi znanja iz opšte, neorganske i organske hemije,

- raspolaže i upotrebljava znanja za uočavanje i prepoznavanje hemijskih problema u ekologiji,

-sa razumevanjem koristi osnovne hemijske zakone i principe u cilju primene na složenim modelima u prirodi

- upoznavanje sa radom u hemijskim laboratorijama.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

Struktura atoma i hemijske veze, hemijska kinetika, disperzni sistemi, ravnoteže u vodenim rastvorima, jonski proizvod vode i pH, hidroliza soli, puferi, oksidoredukcije, proizvod rastvorljivosti, kruženje elemenata u prirodi, hidrosferi i atmosferi, osnovni principi u organskoj hemiji, ugljovodonici, alkoholi i fenoli, aldehidi i ketoni, karboksilen kisleine i derivati, organska jedinjenja sa azotom i sumporom, hemijskeosobine primarnih biomolekula (ugljovodonici, lipidi, aminokisleine i proteini, nukleinske kisleine), osnove ekotoksikologije.

Praktična nastava

Upoznavanje sa osnovama bezbednog rada u hemijskim laboratorijama, razdvajanje smeša, pojam mola, računski zadatci, osnovni hemijski zakoni, homogene smeše i hetrogeni sistemi, hemijska kinetika, pH, hidroliza soli, puferi, kompleksne soli, neorganska hemija nemetala (H,O,S,P,N,Cl), neorganska hemija metala (Na, K, Mg, Ca, As, Cu, Zn, Co, Ni, Fe, Mn, Hg, Cd, Pb, Sn,), hemijske osobine ugljovodonika, etara, alkohola i fenola, aldehida i ketona, karboksilnih kiselina, ugljenih hidrata, lipida, aminokiselina i proteina.

 

Literatura

1.Opšta hemija, Nada Perišić Janjić, Nauka, Beograd, 1993

2. Organska hemija, R.Vukićević, A.Dražić, Z.Vujović, Svetloskomerc, Kragujevac, 2005

3. Fizičko hemijski osnovi zaštite životne sredine, knjiga prva, Stanje i procesi u životnoj sredini, Dragan Veselinović, Ivan Gržetić, Šimon Đarmati, Dragan Marković, Fakultet fizičke hemije , Beograd 1995

Broj časova aktivne nastave

Teorijska nastava:60

Praktična nastava:60

Metode izvođenja nastave

Predavanja, Vežbe –eksperimentalne i računske, konsultacije i dodatni oblici nastave

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze

poena

 

Završni ispit

poena

aktivnost u toku predavanja

5

pismeni ispit

45

aktivnost na praktičnoj nastavi

5

usmeni ispt

25

Eksperimentalni kolokvijum

10

..........

 

Seminarski rad

10

 

 

Semestralni testovi (3)

/