Klimatologija i pedologija

Studijski program :Diplomirani ekolog

Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije

Naziv predmeta: Klimatologija i pedologija

Nastavnik: drStevan Savić

Šifra predmeta: OE004

Status predmeta: obavezni

Broj ESPB:4

Uslov: -

Cilj predmeta:

Upoznavanje studenata sa osnovnim definicijama i pojmovima klimatologije i pedologije, kaoi upoznavanje sa zakonomernostima odvijanja procesa u atmosferi i pedosferi.

Ishod predmeta:

Nakon završetka kursa Klimatologija i pedologija od studenta se očekuje da: pokaže razumevanje pojava i procesa koji se odvijaju u atmosferi i pedosferi u cilju održivog razvoja, izrazi spremnost i sposobnost tumačenja globalnih promena, kao i svih aspekata zagađenja vazduha i zemljišta, kao i rešavanja tih problema, pre svega vezanih za zaštitu i racionalno upravljanje vazduhom i zemljištem kao suštinski bitnim resursima.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

Atmosfera, klimatskifaktoriielementi, klasifikacijaklimata, promenljivostklimeuprostoruivremenu, globalnoklimatskepromene, zagađenjeimerezaštitevazduha, pedosfera, fizičko-hemijskasvojstvazemljišta, biološkasvojstvazemljišta, klasifikacijaigeografijazemljišta, oštećenje, zagađenjeimerezaštitezemljišta.

 

Praktična nastava

Meteorološka merenja, obrada meteoroloških podataka, terenska pedološka istraživanja, laboratorijska merenja fizičko-hemijskih svojstava zemljišta.

Literatura

1. Dukić, D. 1984. Klimatologija. Naučna knjiga, Beograd.

2. Šegota, T., Filipčić, A. 1996. Klimatologija za geografe. Grafički Zavod Hrvatske, Zagreb.

3. Miljković, N.S. 1996. Osnovi pedologije. Institut za geografiju, Novi Sad.

4. Miljković, N.S., Marković, S.B.2001. Osnovi pedologije – praktikum. Institut za geografiju, Novi Sad.

5. Savić, S., Lazić, L. 2011. Klimatologija sa osnovama meteorologije – Praktikum. Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, PMF, Novi Sad.

Broj časova aktivne nastave

 

 

Predavanja: 2

 

Vežbe: 2

Drugi oblici nastave:

Studijski istraživački rad:

Ostali časovi

Metode izvođenja nastave:

Predavanja se izvode korišćenjem kompjuterskih prezentacija na video projektoru,projekcijom filmova i slajdova, kao i na terenskoj nastavi. Vežbe se izvode praktično u laboratoriji i na terenskoj nastavi.

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze

poena

Završni ispit

poena

aktivnost u toku predavanja

5

praktični ispit

-

praktična nastava

5

usmeni ispit

45

kolokvijum-i

40

 

 

seminar-i

5