Morfologija biljaka

Studijski program : Diplomirani ekolog

Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije

Naziv predmeta: Morfologija biljaka

Nastavnik: dr Jadranka Luković

Šifra predmeta: OE005

Status predmeta: obavezni

Broj ESPB:7

Uslov: -

Cilj predmeta:

Sticanje znanja koja se odnose na: strukturno-funkcionalne osobine pojedinih grupa tkiva, morfo-anatomsku građu vegetativnih i reproduktivnih organa, metamorfoziranih organa, kao i razmnožavanja biljaka.

Ishod predmeta:

Nakon završenog kursa studenti treba da znaju: građu i funkciju biljnih organa, strukturno-funkcionalnu usklađenost pojedinih organa i organizma u celini, građu biljaka u odnosu na uslove sredine u kojima se razvijaju, građu biljaka u odnosu na sistematsku pripadnost, tipove razmnožavanja i životnih ciklusa biljaka.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

Morfološki stupnjevi organizacije biljaka. Klica. Histologija-klasifikacija tkiva. Organografija. Morfologija i anatomija vegetativnih organa (koren, stablo, list). Metamorfoze biljnih organa. Tipovi razmnozavanja biljaka: bespolno i polno, smena polnog i bespolnog. Ciklusi razvića mahovina i paprati. Ciklusi razvića semenica. Morfologija i anatomija reproduktivnih organa cvetnica (cvet, cvast, seme, plod). Klasifikacija plodova. Rasprostiranje semena i plodova.

Praktična nastava

Klica monokotila i dikotila. Tvorna tkiva - apikalni i lateralni meristemi. Trajna tkiva:parenhimska, mehanička, pokorična, provodna i tkiva za lučenje i izlučivanje. Morfologija korena. Anatomska građa korena (primarna i sekundarna). Metamorfoze korena. Morfologija izdanka (stablo i list). Anatomska građa stabla (primarna i sekundarna). Građa stabla vodenih biljaka. Anatomska građa lista (heliomorfnih, skiomorfnih, kseromorfnih, hidromorfnih i halomorfnih). Metamorfoze izdanka. Morfologija i anatomija reproduktivnih organa. Cvet (delovi, cvetne formule i dijagrami). Anatomska građa čašičnih, kruničnih listića, prašnika i tučka. Cvasti (tipovi, klasifikacija). Morfologija semena i ploda. Klasifikacija plodova. Anatomska građa semenjače i oplodnice.

Literatura

1. Tatić, B., Petković, B. (1998): Morfologijabiljaka. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd.

2. Merkulov, Lj., Luković, J. (2003): Botanika-Anatomija i morfologija biljaka. Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad.

3. Dickison, C.W. (2000): Integrative Plant Anatomy. Harcourt academic press, New York, London.

4. Fahn, A. (1990): Plant Anatomy. Pergamon Press, London.

 

Broj časova aktivne nastave

 

 

Predavanja: 3

 

Vežbe: 3

Drugi oblici nastave:

Studijski istraživački rad:

Ostali časovi

Metode izvođenja nastave

Predavanje, vežbe, konsultacije.

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze

poena

Završni ispit

poena

predavanja - prisustvo

 

test

50

praktična nastava - prisustvo

 

praktični ispit

20

kolokvijumi

30

 

 

semestralni testovi