Opšta mikrobiologija

Studijski program : Diplomirani ekolog

Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije

Naziv predmeta: Opšta mikrobiologija

Šifra predmeta: OE008

Nastavnik: dr Dragan Radnović, Dr Jelica Simeunović

Status predmeta: obavezni

Broj ESPB: 5

Uslov:

Cilj predmeta:

Upoznavanje sa funkcionalnom građom i metabolizmom mikroorganizama u cilju razumevanja njihovog značaja za čoveka i njihovnj uloge u prirodnim ekosistemima.

Ishod predmeta:

Nakon uspešno realizovanih predispitnih i ispitnih obaveza student može da:

- razume morfologiju, osnovne zakonitosti rasta, glavne metaboličke puteve i glavne strategije dobijanja energije različitih grupa organizama.

- razlikuje osnovne grupe prokariotskih mikroorganizama i virusa

- razume osnovne principe primenjene mikrobiologije

- pravilno primenjuje osnovne principe rada u mikrobiološkoj laboratoriji

 

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

Kroz nastavu na ovom predmetu studenti se upoznaju sa osnovnim grupama mikroorganizama kroz sledeće nastavne celine: Kratak istorijat razvoja i odnos mikrobiologije sa drugim naučnim disciplinama; Uporedni prikaz morfologije, funkcionalne građe i razmnožavanja prokariotskih mikroorganizama: bakterija, cijanobakterija, aktinomiceta i virusa; Ishrana, gajenje, metabolizam, biohemija i bioioenergetika mikroorganizama; Specifičnosti genetike bakterija; Klasifikacija bakterija, Pregled osnovnih grupa bakterija. Virusi, viroidi i prioni,. Patogenost mikroorganizama; Kratak uvod u ekologiju mikroorganizama. Primenjena i industrijska mikrobiologija.

 

Praktična nastava

Upoznavanje sa načinom rada i ponašanja u mikrobiološkoj laboratoriji. Rad sa mikroskopom. Sterilizacija i gajenje mikroorganizama. Upoznavanje sa morfologijom mikroorganizama. Tehnike praćenja rasta mikroorganizama. Izolovanje, kultivacija i utvrđivanje osnovnih biohemijskih sojstava mikroorganizama kao osnove za eksperimentalni rad i razumevanje fiziologije mikroorganizama.

Literatura:

  1. Petrović O., Knežević P., Simeunović J. (2007) : Mikrobiologija. Skripta – WUS Austrija, Novi Sad

  2. Simić, D. (1988) Mikrobiologija 1, Naučna knjiga, Beograd;

  3. Gajin, S., Matavulj, M., Gantar, M. (1987): Osnovi mikrobiologije, nižih biljaka i gljiva, Praktikum. Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad.

  4. Govedarica, M., Jarak, M. (1995): Opšta mikrobiologija. Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad.

 

 

Broj časova aktivne nastave

 

 

Predavanja: 3

Vežbe:

Drugi oblici nastave: 2

Studijski

istraživački rad:

Ostali časovi

Metode izvođenja nastave:

Predavanja, laboratorijske vežbe, seminarski rad i konsultacije.

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze

poena

Završni ispit

poena

aktivnost u toku predavanja

2

usmeni ispit

40

praktična nastava

22

 

 

kolokvijum-i

36