Genetika i tenotoksikologija

Studijski program : Diplomirani ekolog

Vrsta i nivo studija:Osnovne akademske studije

Naziv predmeta: Genetika i tenotoksikologija

Nastavnik:dr Dragana Obreht, dr Mihajla Đan

Status predmeta:obavezni

Broj ESPB:6

Uslov: -

Cilj predmeta:

Cilj predmeta je sticanje znanja o mehanizmima održanja stukturne i funkcionalne organizacije genetičkih informacija, kao i njihovog prenosa i ekspresije na nivoima molekula, hromozoma, organizma i populacija.

Ishod predmeta:

Nakon uspešno realizovanih predispitnih i ispitnih obaveza student može da:

- sa razumevanjem koristi osnovne genetičke pojmove i jasno sagledava značaj genetike u sveri moderne biologije

- razume strukturnu organizaciju hromatina i mehanizme replikacije DNK, transkripcije i translacije

- identifikuje faze mitoze i mejoze, da uoči razlike ovih procesa i njihov značaj u transmisionoj genetici

- u potpunosti razume Mendelove zakone nasleđivanja, kao i mehanizme nasleđivanja van Mendelovih pravila

- predviđa moguće mehanizme nasleđivanja i precizno konstruiše rodoslovna stabla na osnovu zadatih podataka

- pravilno primenjuje Hardi-Vajnbergov zakon u populaciji i uočava moguće posledice dejstva mutacija, migracija, genetičkog drifta i selekcije po genetičku ravnotežu. Razlikuje principe kvalitativne i kvantitativne genetičke analize.

- razlikuje mehanizme delovanja različitih genotoksičnih agenasa i tipove mutagenih promena koje izazivaju

- objasni metodologiju osnovnih testova genotoksičnosti i metoda molekularne genetike u mutagenezi.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

Uvod u genetiku, istorijat i podela na naučne poddiscipline. Struktura i funkcija naslednog materijala. Ekspresija gena. Molekularna organizacija hromozoma. Ćelijske deobe. Osnovni zakoni nasleđivanja. Odstupanja od Mendelovih pravila. Genetička struktura prirodnih populacija. Osnove kvantitativne genetike. Genotoksični efekti hemijskih, fizičkih i bioloških agenasa. Molekularni mehanizmi nastanka genskih mutacija. Mehanizmi reparacije DNK. Promene u broju i stukturi hromozoma. Genetika kancerogeneze. Pincipi detekcije i evaluacije efekata genotoksičnih agenasa. Metode molekularne genetike u mutagenezi i otkrivanju mutacija.

Praktična nastava

Struktura nukleinskih kiselina – odnosi komplementarnosti DNK-DNK, DNK-RNK i DNK-RNK-protein. Izrada kariograma, rešavanje zadataka: mejoza, gameogeneza. Mono, di i trihibridno ukrštanje, χ2 test. Kodominacija, parcijalna dominacija. Multipli aleli. Letalni geni. Determinacija pola, polno vezana svojstva, analiza rodoslova. Populacija u ravnoteži. Faktori koji remete genetičku ravnotežu. Kvantitativna genetika – komponente fenotipske varijabilnosti. Inbreeding. Euploidija i aneuploidija. Hromozomske aberacije. Upoznavanje sa laboratorijskim metodama mutageneze i otkrivanja mutacija.

Literatura

1. Vapa, Lj., Obreht, D. (2005): Genetika kroz primere i zadatke, autorizovana skripta. PMF, Novi Sad.

2. Vapa, Lj., Radović, D. (1995): Zbirka zadataka iz genetike. Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad.

3. Diklić, V., Kosanović, M., Nikoliš, J. (2001): Biologija sa humanom genetikom. Grafopan, Beograd.

4. Đelić, N., Stanimirović, Z. (2004): Principi genetike. Elit Medika, Beograd.

5. Zimonjić, D.B., Savković, N., Anđelković, M. (1990): Genotoksični agensi, Naučna knjiga, Beograd.

Broj časova aktivne nastave

 

 

Predavanja: 3

 

Vežbe:2

Drugi oblici nastave:

Studijski istraživački rad:

Ostali časovi

Metode izvođenja nastave Predavanja, vežbe – rešavanje genetičkih problema i zadataka i konsultacije

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze

poena

Završni ispit

poena

praktična nastava - prisustvo

2

test

50

praktična nastava – aktivnost i domaći rad

8

 

 

semestralni testovi (2)

40