Sistematika viših biljaka

Studijski program : Diplomirani ekolog

Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije

Naziv predmeta: Sistematika viših biljaka

Šifra predmeta: OE011

Nastavnik: dr Ružica Igić, dr Dragana Vukov

Status predmeta: obavezni

Broj ESPB: 7

Uslov: Položen ispit Morfologija biljaka i terenski botanički i herbarski kolokvijumi Terenske nastave I*

Cilj predmeta:

Upoznavanje taksonomskih kategorija najvažnijih grupa viših biljaka, srodničkih odnosa među njima, kao i opšte odlike izumrlih i recentnih pretstavnika. Ukazivanje na endemične, ugrožene, zaštićene, lekovite predstavnike flore Srbije i na ekološki značaj pojedinih grupa viših biljaka.

Ishod predmeta:

Sticanje fundamentalnih znanja iz oblasti Sistematike biljaka. Pružanje osnove za uspešno praćenje i savladavanje gradiva na kursevima iz oblasti Botanike tokom daljih studija.

 

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

Pojam vrste, taksonomske kategorije i nomenklatura. Opšte odlike kormofita. Sistematika razdela Rhyniophyta i Zosterophyllophyta. Sistematika razdela Bryophyta i Lycopodiophyta. Sistematika razdela Equisetophyta i Polypodiophyta. Sistematika razdela Pinophyta. Sistematika razdela Magnoliophyta. Značaj pojedinih grupa viših biljaka i njihova uloga u dinamici i strukturi ekosistema.

Praktična nastava

Upoznavanje sa osnovnim odlikama određenih sistematskih kategorija na primeru vrsta.

 

Literatura

1. Igić, R., Vukov, D. (2000): Sistematika viših biljaka, Praktikum za studente biologije i ekologije sa zaštitom životne sredine. Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad.

2. Magdefrau, K., Ehrendorfer, F. (1978): Sistematika evolucija i geobotanika. Školska knjiga, Zagreb.

3. Tatić, B., Blečić, V. (1984): Sistematika i filogenija viših biljaka. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd.

 

Broj časova aktivne nastave

Predavanja:

3

Vežbe:

4

Drugi oblici nastave:

Studijski istraživački rad:

Ostali časovi

Metode izvođenja nastave

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze

poena

Završni ispit

poena

predavanja - prisustvo

 

praktični ispit

20

praktična nastava - prisustvo

 

usmeni

50

kolokvijumi

30

 

 

semestralni testovi