Hidrobiologija

Studijski program : Diplomirani biologmodul Biolog

Vrsta i nivo studija:Osnovne akademske studije

Naziv predmeta: Hidrobiologija

Šifra predmeta: OE013

Nastavnik: dr Zorica Svirčev, dr Branko Miljanović

Status predmeta: obavezni

Broj ESPB:6

Uslov:položen ispit Osnovi ekologije

Cilj predmeta

Upoznavanje studenata sa osnovnim definicijama i pojmovima hidrobiologije, kao veoma kompleksne i sveobuhvatne naučne oblasti. U tom smislu se ne izučavaju posebni elementi vodenih ekosistema, bilo da se radi o abiotičkoj ili biotičkoj komponenti, već se kao cilj predmeta postavlja sagledavanje i otkrivanje uslova i zakonitosti ostvarivanja funkcionalnosti vodenih ekosistema.

Ishod predmeta

Nakon završetka kursa Hidrobiologija od studenta se očekuje da:

Pokaže razumevanje pojava i procesa u voenim ekosistemima u cilju održivog razvoja, izrazi spremnost i sposobnost tumačenja koncepta realnog sagledavanja problema iz oblasti saprobiologije i zagađenja vodenih ekosistema i rešavanja tih problema, pre svega vezanih za zaštitu i racionalno upravljanje vodom kao nacionalnim dobrom.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

Uvod u hidrobiologiju, voda kao životna sredina, nastanak i podela vodenih ekosistema, slani i slatkovodni ekosistemi, podzemne vode, sastav životnih zajednica (karakteristike i predstavnici), raspored, značaj i uloga životnih zajednica, biotički faktori, abiotički faktori, biomonitoring, osnovi saprobiologije, zagađenost vodenih ekosistema, određeivanje stepena zagađenosti, primenjena hidrobiologija.

Praktična nastava

Metodologija hidrobiološkog uzorkovanja, laboratorijska obrada prikupljenog materijala, fizičko-hemijski parametri kao indikatori kvaliteta vode, saprobni sistem i metode u oceni kvaliteta vode, fitoplanktonski i zooplanktonski organizmi kao indikatori kvaliteta vode, makrozoobentos, oligohete i ribe kao indikatori kvaliteta vode, ribolovni alati i tehnike ribolova, ishrana riba, monitoring u zaštićenim hidroekosistemima, privrdni i sportski ribolov, metode i tehnike ribolova i uzgoj šarana i pastrmke na teritoriji Srbije.

 

Literatura

  1. Grginčević, M., Pujin, V. (1998): Hidrobiologija-priručnik za studente i poslediplomce. Ekološki pokret grada Novog Sada, Novi Sad

  2. Ivanc A., Miljanović B. (2003): Hidroakumulacije, multidisiplinarni pristup održivom razvoju. PMF, Novi Sad.

  3. Matoničkin I., Pavletić Z. (1972): Život naših rijeka. Školska knjiga, Zagreb.

  4. Coker R.E. (1954): Streams, lakes, ponds. Harper Torchbooks, New Zork.

  5. Wetzel R.G. (2001): Limnology. Academic Press, San Diego, London.

Broj časova aktivne nastave

 

 

Predavanja: 3

Vežbe: 3

Drugi oblici nastave:

Studijski istraživački rad:

Ostali časovi

Metode izvođenja nastave

Teorijska nastava se izvodi u vidu PP predavanja, praktična u vidu vežbi.

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze

poena

Završni ispit

poena

aktivnost u toku predavanja

5

usmeni ispit

40

praktična nastava – prisustvo

5

praktični ispit

10

kolokvijumi

30

 

 

seminar-i

10