Ponašanje životinja

Studijski program: Diplomirani biolog modul Biolog

Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije

Naziv predmeta: Ponašanje životinja

Šifra predmeta:OE022

Nastavnik:Dr Ester Popović

Status predmeta:izborni

Broj ESPB: 5

Uslov: da bi birao ovaj predmet student predhodno mora da odsluša predmet Ekologija životinja

Cilj predmeta

Upoznavanje i razumevanje ponašanja životinja, kao i značaj ponašanja u evoluciji.

Ishod predmeta

Nakon završenog kursa, studenti će steći temeljno znanje iz terminologije i osnovnih metoda koje se koriste u ekologiji životinja i biće sposobni da ih primene u svojim istraživanjima.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

Analiziranje fundamentalnih pitanja u proučavanju ponašanja životinja, u prvom redu koncept šeme stimulus – fiksirani odgovor, kao i osnovni koncept učenja: habituacija, uslovljavanje, operantno učenje, prostorno učenje i imprinting. Razmatranje različitih strategija ishrane, odbrambenog i agresivnog ponašanja, parenje i reprodukcija, migracije i navigacije, socijalno ponašanje i komunikacija, uz naglasak na analizu urođenih i kongitivnih sposobnosti, telesna nega, razmena materije, odmaranje, spavanje, ponašanje pri izgradnji.

 

Praktična nastava

Tematski pratipredavanje uz upotrebu video materijala.

 

Literatura

  1. Alcock, J. (2001). AnimalBehaviour: AnEvolutionatyApproach (7. ed). Sinauer Associates

  2. Hickman, C. Roberts, L.LarsonA. (2001). Intgrated Principles of Zoology (11.ed.) McGraw Hill, NY

  3. Tinbergen, N. (1965): AnimalBehaviour. The life nature library, Canada.

  4. Tinebergen, N. (1978): Povedenie životnih, Izdatesltvo „Mir“ Rusija

Broj časova aktivne nastave

Predavanja: 2

Vežbe: 2

Metode izvođenja nastave

Teoretska nastava uz primenu adekvatnih audio i video zapisa. Izrada i odbrana projekata na zadate ili odabrane teme.

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze

poena

 

Završni ispit

poena

Prezentacija projekata

40

Odbrana projekata

10

 

 

Pismeni spit

50

 

 

..........