Ekologija biljaka

Studijski program :Diplomirani ekolog

Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije

Naziv predmeta: Ekologija biljaka

Šifra predmeta: OE026

Nastavnik: dr Mirjana Vučković, dr Snežana Radulović

Status predmeta: obavezni

Broj ESPB: 7

Uslov: položen ispit Osnovi ekologije

Cilj predmeta:

Cilj predmeta je upoznavanje sa fitoekološkim disciplinama, prvenstveno autekologijom i sinekologijom, uzajamnim uticajima ekoloških faktora kako na biljne populacije, tako i na biljne zajednice, odnosno fitocenoze, sa posebnim težištem na njihovoj neodvojivosti. Upoznavanje sa tipovima vegetacije na zemlji, kao i sa elementima biocenologije i populacione ekologije biljaka.

Ishod predmeta:

Fitoekološke discipline predstavljaju osnovu svih biocenoloških i ekosistemskih aplikacija.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

Uvod u fitoekologiju Upoznavanje sa pojmom i predmetom proučavanja fitoekologije, istorijatom, kao i korelaciji sa ostalim biološkim i ekološkim disciplinama. Svetlost - formativno delovanje na biljke.Temperatura - formativno delovanje na biljke Tipovi biljaka u odnosu na svetlost Tipovi biljaka u odnosu na termičke zahteve. Voda kao ekološki faktor Voda kao životna sredina Tipovi biljaka u odnosu na vodni režim staništa Tipovi i rasprostranjenje vodenih biljaka. Značaj fizičkih, hemijskih i bioloških osobina zemljišta za biljke Zemljište kao kompleks ekoloških faktora. Ekološki tipovi biljaka u odnosu na podlogu. Prostorna i vremenska organizacija biocenoza Prostorna i vremenska organizacija biocenoza Populacije, fitocenoze Dinamika biljnih zajednica i vegetacije. Klasifikacija biljnih zajednica. Osnovne zakonitosti rasprostranjenja vegetacije na zemlji. Tropske kišne šume (Pluviisilvae) Vegetacija mangrove (Pluviifruticetae). Tropske listopadne šume i žbunaste zajednice. (Hielimnignosae) Savane (Hiemiduriherbosa). Vegetacija lovorovih šuma. Tvrdolisna zimzelena vegetacija. Pustinje. Stepe (Aestiduriherbosa). Lišćarske listopadne šume umerene zone (Aestisilvae).Četinarske šume vantropskih oblasti severne hemisfere Vegetacija hladne zone.Visokoplaninska vegetacija.Livadska vegetacija.Močvarna vegetacija. Vegetacija vodenih basena

Praktična nastava

Klimatski elementi. Klimadijagrami. Zemljište kao kompleks ekoloških faktora Ekobiomorfe (kserofite) Ekobiomorfe (mezofite i higrofite) Ekobiomorfe (hidrofite) Populaciona ekologija biljaka 1 Populaciona ekologija biljaka 2 Fitocenologija Fitocenološki snimak Fitocenološke tabele.

Literatura

Janković, M.M. (1990): Fitoekologija. Naučna knjiga. Beograd.

Stevanović, B., Janković, M.M. (2001): Ekologijabiljaka. NNK International. Beograd.

Broj časova aktivne nastave:

 

 

Predavanja:3

 

Vežbe: 2

Drugi oblici nastave:

Studijski istraživački rad:

Ostali časovi

Metode izvođenja nastave

Teorijska. Praktična.

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze

poena

Završni ispit

poena

aktivnost u toku predavanja

5

pismeni ispit

40

praktična nastava

5

usmeni ispit

30

kolokvijum-i

20