Ekologija čoveka

Studijski program : Diplomirani ekolog

Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije

Naziv predmeta: Ekologija čoveka

Šifra predmeta: OE028

Nastavnik:dr Verica Božić – Krstić

Status predmeta:obavezni

Broj ESPB:7

Uslov:

Cilj predmeta:Da studente upozna o uticaju biotičkih i abiotičkih faktora u formiranju karakteristika čoveka i demografskoj strukturi.

 

Ishod predmeta:

Nakon uspešno realizovanih predispitnih i ispitnih obaveza student je osposobljen da oceni uticaj i značaj životne sredine na rast, razviće i zdravstveno stanje individue i ljudskih populacija.

 

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

Predmet, metode i odnos prema drugim naukama. Položaj čoveka u biosferi. Ekološki aspekti nastanka i evolucije čoveka. Dejstvo biotičkih i abiotičkih faktora na rast, razvoj i ponašanje čoveka. Bolesti savremenog čoveka. Demografska istraživanja i demografski metodi. Strukture ljudskih populacija. Migracije. Prostorni raspored stanovništva na zemlji. Populaciona politika i kretanje stanovništva. Prirodni priraštaj i društvene odrednice čovekovog kretanja. Modeli čovekovih populacija, perspektive i prognoze kretanja.

Praktična nastava

Određivanje čovekovih osobina. Fenotipske karakteristike i telesne proporcije kod različitih ljudskih populacija. Analiza demografskih podataka. Pokazatelji nataliteta i fertiliteta, mortaliteta i morbiditeta. Stopa rasta čovekovih populacija. Migracije.

 

Literatura

 

1. Alekseeva, T.I (1977): Geografičeska sreda i biologiя čeloveka. Izdatelьstvo, Moskva.

2. Alekseeva, T.I (1988): Adaptaciя čeloveka v različnih ekologičeskih nišah zemli. Izdatelьstvo, Moskva.

3. Breznik, D. (1980): Demografija. Analiza, metodi i modeli. Naučna knjiga, Beograd.

4. Vlahović, P. (1966): Čovek u prostoru i vremenu: antropologija. Vuk Karadžić, Beograd.

5. Campbell, B. (1985): Human ecology. ALDINE Publishing Company, New York.

6. Harrison, G.A., Tanner, J.M., Pilbeam D.R., Baker P.T. (1988): Human Biology, An introduction to human evolution, variation, growth, and adaptability. Oxford University Press, Oxford .

 

Broj časova aktivne nastave

Predavanja:

3

Vežbe:

2

Drugi oblici nastave:

Studijski istraživački rad:

Ostali časovi

Metode izvođenja nastave

Teorijska i praktična nastava.

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze

poena

Završni ispit

poena

predavanja - prisustvo

2

test

70

praktična nastava - prisustvo

3

usmeni

-

kolokvijumi

9

 

 

semestralni testovi

16