Mehanizmi ekoloških adaptacija

Studijski program : Diplomirani biolog modul Biolog

Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije

Naziv predmeta: Mehanizmi ekoloških adaptacija

Šifra predmeta: OE029

Nastavnik: dr Danijela Kojić, dr Borivoje Krstić, dr Radmila Kovačević

Status predmeta: izborni

Broj ESPB:7

Uslov:

Cilj predmeta

Cilj predmeta je da upozna studente sa osnovnim principima ekoloških,fizioloških i biohemijskih oblika adaptacije različitih organizama na uslove sredine

Ishod predmeta

Krajnji ishod predmeta Mehanizmi ekoloških adaptacija je da na kraju kursa studenti, uz predhodno znanje biohemije, fiziologije životinja i biljaka, budu dovoljno obrazovani i sposobni za obavljanje poslova u oblasti ekologije i zaštite okoline.

Sadržaj predmeta

Predavanja

Kurs obuhvata: značaj i mehanizme anatomskih adaptacija biljaka poput strukturne adaptacije vegetativnih organa na uticaj pojedinačnih ili kompleksa egzogenih faktora, kao i molekulske i fiziološke adaptacije biljnih i životinjskih organizama na uslove spoljne sredine. Kurs obuhvata i adaptacije na aerobne uslove života –oksidacioni stres i antioksidativnu zaštitu, kao i molekulske osnove hibernacije, dijapauze i estivacije.

Drugi oblici nastave

Upoznavanje sa strukturnim adaptacijama korena, stabla i lista biljaka, fiziološko-biohemijske adaptacije biljaka na uslove sredine, bolesti, štetočine, UV zračenje, temperaturu i sušu. Predviđeno je upoznavanje sa adaptacijama kod životinja: respiratorne adaptacije, termoregulacija, detoksikacija; kao i adaptacije na niske temperature, dehidrataciju i oksidacioni stres.

Literatura

Stevanović, B., Janković, M. (2001): Ekologijabiljaka. NNKInternacional

DickisonC. W. (2000): Integrative plant anatomy, Harcourt academic press, New York, London

Dawson J., Lucas, R. (2005): The Nature of Plants -Habitats, Challenges, and Adaptations, Timber Press.

Hochachka, W.P., Somero, G.N. (2002): Biochemical Adaptation, Oxford University Press

Wilmer, P., Stone, G., Johaston, I. (2000): Envirmental Physiology of Animals, Blackwell Science Ltd.

Kastori, Fiziologija biljaka (2006), Verzal, Novi Sad

Gajton, A.C., Medicinska fiziologija (2003), Medicinska naklada, Zagreb

Broj časova aktivne nastave

 

 

Predavanja:3

Vežbe:

Drugi oblici nastave: 3

 

Studijski istraživački rad:

 

Ostali časovi

Metode izvođenja nastave

Teorijska nastava se izvodi u vidu predavanja, a praktična je organizovana kao laboratorijske vežbe

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze

poena

Završni ispit

poena

aktivnost u toku predavanja

 

test

0-60

praktična nastava

20

usmeni ispit

60-0

kolokvijumi-i

 

 

 

seminar-i

20