Osnove ekološkog prava

Studijski program : Diplomirani ekolog

Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije

Naziv predmeta: Osnove ekološkog prava

Šifra predmeta: OE030

Nastavnik: dr Tatjana Bugarski

Status predmeta:obavezni

Broj ESPB:5

Uslov:-

Cilj predmeta:

Cilj predmeta je da se integrišu znanja iz više tradicionalnih grana prava i da se studentima omogući da steknu celovit uvid u problematiku pravne zaštite životne sredine.

Ishod predmeta:

Studenti će steći osnovna znanja o pravnoj zaštiti životne sredine koja su potrebna za rad u praksi, i koja će im istovremeno omogućiti da se dalje usavršavaju u toj oblasti na specijalističkim, master i doktorskim studijama.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

Svet u kojem živimo; Različiti aspekti zaštite životne sredine; Pravo životne sredine (pojam, pravna priroda i osnovna načela); Izvori prava životne sredine; Međunarodno pravo životne sredine; Pravo životne sredine u Evropskoj Uniji; Ustavne osnove prava životne sredine; Upravo pravo i životna sredina; Postupci organa uprave i lokalne samouprave u oblasti zaštite životne sredine; Krivično pravo i životna sredina; Zaštita životne sredine u krivičnom sudskom postupku; Građansko pravo i životna sredina; Privredno pravo i životna sredina; Zaštita životne sredine u građanskim sudskim postupcima; Ekonomska analiza prava životne sredine i održivi razvoj.

Literatura

Grupa autora (2007): Osnove prava životne sredine. Novi Sad.

Broj časova aktivne nastave:

 

 

Predavanja:2

Vežbe:

Drugi oblici nastave:

Studijski istraživački rad:

Ostali časovi

Metode izvođenja nastave:

Predavanja uz korišćenje savremene opreme (Power point prezentacije, projekcije video zapisa; analiza primera iz prakse; interaktivna nastava; aktivno učešće studenata (pitanja, odgovori, mišljenja); problemski pristupi.

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze

poena

Završni ispit

poena

aktivnost u toku predavanja

40

usmeni ispit

40

seminar-i

20