Zaštićeni delovi prirode

Studijski program : Diplomirani profesor biologije

Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije

Naziv predmeta: Zaštićeni delovi prirode

Šifra predmeta: OE032

Nastavnik: dr Ante Vujić, dr Dubravka Milić

Status predmeta: izborni

Broj ESPB: 6

Uslov: nema

Cilj predmeta:

Predmet obuhvata prikaz jednog od najvažnijih elemenata u složenom sistemu zaštite biodiverziteta, zaštićenim prirodnim dobrima. Prikaz prirodnih dobara na planeti, sa posebnim osvrtom na zaštićena prirodna dobra u našoj zemlji. Posebna pažnja je poklonjena osnovnim elementima upravljanja prirodnim dobrima, ekosistemima i vrstama u zaštićenim delovima prirode, pozitivnim iskustvima i problemima iz prakse. Jedan od ciljeva predmeta je upoznavanje najvažnijih organizacija u svetu koje se bave zaštićenim delovima prirode i najvažnijih međunarodnih akata koji regulišu ovu problematiku.

Ishod predmeta:

Studenti upoznaju najvažnije činjenice o zaštiti odabranih delova prirode, njihovom značaju i ulozi, osnovnim elementima upravljanja prirodnim dobrima, ekosistemima i vrstama u zaštićenim delovima prirode, pozitivnim iskustvima iz prakse i problemima sa kojima se sprovođenje zaštite suočava u današnje vreme.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

Istorijat nastanka zaštićenih delova prirode: svrha osnivanja zaštićenih delova prirode; istorijat razvoja. Tipovi zaštićenih delova prirode. Međunarodna i nacionalna legislativa; međunarodni skupovi i organizacije. IUCN kategorije zaštićenih delova prirode:nacionalni parkovi;rezervati prirode; spomenici prirode;staništa za zaštitu vrsta ili ekosistema kroz menadžment;zaštićeni krajolici; zaštićena područja sa održivim upravljanjem resursima;rezervati biosfere. Upravljanje zaštićenim delovima prirode. Prirodni procesi i ekološki menadžment u zaštićenim delovima prirode. Ekološka održivost u zaštićenim područjima. Menadžment ugroženih populacija u zaštićenim delovima prirode. Upravljanje prenamnoženim vrstama u zaštićenim područjima.

Praktična nastava

Nacionalni parkovi, rezervati prirode i spomenici prirodeu Evropi, Severnoj Americi, Južnoj Americi, Africi, Aziji, Australiji i Novom Zelandu.Zaštićena prirodna dobra u Srbiji. Praktični primeri uloge nauke u zaštiti resursa nacionalnih parkova. Primerirazličitihpristupaukonceptuupravljanjazaštićenimprirodnimdobrima u svetu. UpravljanjezaštićenimprirodnimdobrimauSrbiji, studijeslučajeva.

Literatura

1. Kićović, D. M., Vujanović, D.L., Jakšić, P.N. (2004): Osnove zaštite i unapređenja životne sredine. Univerzitet u Prištini, PMF, Kosovska Mitrovica.

2. Vujić, A. (2007): Zaštita prirode, skripta. PMF, Novi Sad.

3. Wright, R. G. (1996): National Parks and Protected Areas. Their Role in Environmetal Protection. Blackwell Publishing.

Broj časova aktivne nastave

 

 

Predavanja:2

Vežbe: 2

Drugi oblici nastave:

Studijski istraživački rad:

Ostali časovi:

Metode izvođenja nastave

Video prezentacija, domaći zadaci i analiza studija slučaja. Izrada seminarskog rada na odabrane teme povezane sa zaštićenim prirodnim dobrima.

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze

poena

Završni ispit

poena

aktivnost u toku predavanja

10

usmeni ispit

60

praktična nastava

30