Ekotoksikologija

Studijski program : Diplomirani ekolog

Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije

Naziv predmeta: Ekotoksikologija

Šifra predmeta: OE034

Nastavnik:dr Ivana Teodorović

Status predmeta:obavezni

Broj ESPB:7

Uslov:

Cilj predmeta: Cilj predmeta je upoznavanje sa osnovnim grupama toksičnih polutanata, njihovom sudbinom u životnoj sredini i mehanizmima njihovog toksičnog dejstva na nivou individue, populacije i ekosistema.

Ishod predmeta:

Student koji uspešno završi kurs steći će osnovna znanja iz toksikokinetike najčešćih grupa toksičnih polutanata a biće osposobljen da samostalno izvodi laboratorijske testove na izabranim test orgnizmima, obradi podatke osnovnim softverskim paketima i interpretira rezultate.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

Osnovni pojmovi i predmet izučavanja ekotoksikologije, osnovni toksikološki i ekotoksikološki postulati i principi. Invivoiinvitro,akutni i hronični, terestrični i akvatični testovi toksičnosti:; model ekosistemi, biomarkeri, biomonitoring, analiza rezultata i statističke metode za obradu rezultata dobijenih testovima toksičnosti. Osnovni mehanizmi toksičnog dejstva teških metala, najčešće korišćenih pesticida, biocida i drugih perzistentnih organskih polutanata i njihova sudbina u ekosistemima. Ekološki faktori koji utiču na biodostupnost i toksičnost osnovnih grupa toksičnih polutanata u različitim medijumima životne sredine. Biokoncentracija. Bioakumulacija. Biomagnifikacija. Biotransformacija. Regulatorni aspekt ekotoksikologije, sa posebnim akcentom na domaće i EU propise kojima se regulišu procedure za registaciju proizvoda za zaštitu bilja, biocidnih proizvoda i industrijskih hemikalija (REACH); ekotoksikološke metode u procena rizika od hemikalija.

Praktična nastava

Uzgoj laboratorijskih kultura standardnih test organizama: Daniorerio, Daphniamagna, Lemnaminor, Myriophyllumaquaticum, Selenastrumcapricornutum, Folsomiasp. Akutni laboratorijski testovi: Vibriofischeri, Pseudomonasputida, Daniorerio, Daphniamagna. Hronični testovi toksičnosti: Lemnaminor, Myriophyllumaquaticum, Folsomiasp, Daniorerio, Daphniamagna, Selenastrumcapricornutum. Analiza rezultata dobijenih testovima toksičnosti, statističke metode i softverski paketi za obradu rezultata.

 

Literatura

1. Teodorović, I. Skripta u CD formatu

2. Teodorović, I., Maurić, N. (2003): TestToks, verzija 1.0, softverski paket.

3. Milošević, M., Vitorović, S. (1992): Osnovi toksikologije sa elementima ekotokiskologije. Naučna knjiga, Beograd.

Broj časova aktivne nastave

Predavanja: 3

 

Vežbe: 3

Drugi oblici nastave: 1

Studijski istraživački rad:

Ostali časovi

Metode izvođenja nastave Teorijska predavanja, laboratorijske vežbe (uključujući demonstracione), računske vežbe, pretraga Internet baza podataka i softverski paketi, prezentacija studentskih seminara.

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze

poena

Završni ispit

poena

predavanja - prisustvo

5

test

50

praktična nastava - prisustvo

5

usmeni

 

kolokvijumi

 

 

 

semestralni testovi

40