Biodegradacije

Studijski program : Diplomirani ekolog

Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije

Naziv predmeta: Biodegradacije

Šifra premeta: OE037

Nastavnik: dr Milan Matavulj, dr Maja Karaman

Status predmeta:izborni

Broj ESPB: 5

Uslov:

Cilj predmeta:

Osposobljavanje studenata za razumevanjemikrobioloških degradativnih procesa u biotehnologiji i zaštiti životne sredine. Kurs se oslanja na prethodno stečena znanja iz Hemije, Biohemije, Mikrobiologije, Ekologije mikroorganizama, i ima za cilj upoznavanje značaja njihovih metaboličkih procesa u kruženju materije i protoku energije kroz ekosisteme.

Ishod predmeta:

Savladana neophodna znanja o mikroorganizmima, njihovom značaju u procesima kruženja materije i protoka energije u ekosistemu i njihov značaj u biotehnologiji i u zaštiti životne sredine od antropogenog zagađenja.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

Kroz nastavu na ovom kursu studenti se upoznaju sa značajem mikroorganizama kao producenata degradativnih enzima, u razgradnji prirodnog i antropogenog otpada. Upoznavanje sa procesima biodegradacija lako i teško razgradljivih organskih materija i ksenobiotika (pesticida, policikličnih aromatičnihi halogenovanih jedinjenja), sa procesima na kojima se zasniva samoprečišćavanje prirodnih voda (recipijenata antropogenih zagađenja) i biotehnološkim procesima prečišćavanje otpadnih voda. Biodegradacije kao osnov procesa bioremedijacije.

Praktična nastava

Upoznavanje sa načinom rada u mikrobiološkoj laboratoriji.Sticanje osnovnih znanja potrebnih za izolovanje, gajenje i elementarnu determinaciju mikroorganizama kao osnove za eksperimentalni rad i razumevanje fiziologije mikroorganizama (enzimi: hidrolaze, esteraze, proteinaze, lipaze, saharaze, celulaze itd.; mikrobna razgradnja fenola, nafte i derivata, aromatičnih ugljovodonika, pesticida itd.) koja je u osnovi biodegradacionih procesa u službi biotehnologije i zaštite životne sredine.

Literatura:

1. Pejin, D. (2003): Industrijska mikrobiologija. Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet, Novi Sad.

2. Radnović, D., Matavulj, M., Karaman, M. (2007): Mikologija,skripta za studente biologije. Izdavač: PMF Novi Sad, Departman za biologiju i ekologiju, Univerzitet u Novom Sadu. WUS Austria.

3. Alexander, M. (1994): Biodegradation and bioremediation. Academic press.

4. Betts, W.B. (editor) : Biodegradation: natural and synthetic materials. Springer series in applied biology.

5. Chaudhry, G.R. (editor) (1994): Biological Degradation and Bioremediation of Toxic Chemicals. Chapman & Hall, London.

6. Eriksson K.-E.L., Blanchette R.A., Ander, P., (1990): Microbial and Enzymatic Degradation of Wood and Wood Components. Springer-Verlag.

7. Topalova, Y., Dimkov, R. (2003): Biodegradation of xenobioticѕ. Sofia University.

Broj časova aktivne nastave

Predavanja: 2

Vežbe: 2

Drugi oblici nastave:

Studijski istraživački rad:

Ostali časovi

Metode izvođenja nastave:

Predavanja, laboratorijske vežbe, seminarski rad i konsultacije.

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze

poena

Završni ispit

poena

aktivnost u toku predavanja

5

usmeni ispt

40

praktična nastava

15

 

 

Seminarski radovi

40