Populaciona ekologija životinja

Studijski program:Diplomirani ekolog

Vrsta i nivo studija: Diplomske akademske studije

Naziv predmeta: Populaciona ekologija životinja

Šifra predmeta: OE040

Nastavnik: dr Olivera Bjelić-Čabrilo

Status predmeta: izborni

Broj ESPB:5

Uslov:za odabir i pohađanje neophodno predhodno položiti ispit Ekologija životinja

Cilj predmeta:

Upoznavanje sa formalnim i funkcionalnim strukturnim elementima populacije, integrirane celine organskih vrsta, koje kao celina stupaju u odnose sa spoljašnjom sredinom i kao celina reaguju na dejstva ekoloških faktora.

Ishod predmeta:

Nakon završenog kursa studenti će savladati pojmove i metode koje će im omogućiti da se bave populacionim istraživanjima u okviru različitih grupa životinjskih organizama.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

Teorijska nastava iz Populacione ekologije životinja uvešće studente u problematiku populacionih istraživanja sa aspekta promena u okviru populacije zavisno i nezavisno od njene gustine i uzrasne strukture, metapopulacija kao i interspecijskih interakcija. Aplikativnost populacione ekologije.

Praktična nastava

U okviru praktične nastave studenti će biti upoznati sa matematičkim modelima i metodama koje se koriste u populacionim istraživanjima.

Literatura

1. Graeme, C. (1975): Analysis of Vertebrate Populations. John Wiley & sons. Toronto.

2. Dempster, J. P. (1975): Animal Population Ekology. Institute of Terrestrial Ecology, Monks Wood Experimental Station, Abbots Ripton, Hantingdin. Academic Press, London, New York, San Francisko

3. Poole, W.R. (1974): An Introduction to Quantitative Ecology. Tosho printing co. LTD, Tokio, Japan.

4. Rockwood, L.L. (2006): Introduction to Population Ecology. Blackwell Publishing.

5. Southwood, T.R.E. (1980): Ecological Methods. Chapman and Hall. London and New York.

Broj časova aktivne nastave

 

 

Predavanja: 2

Vežbe: 2

Drugi oblici nastave:

Studijski istraživački rad:

Ostali časovi

Metode izvođenja nastave

Teorijski deo nastave izvodi se u vidu predavanja sa korišćenjem video materijala, a praktični u vidu torijskih i računskih vežbi.

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze

poena

Završni ispit

poena

aktivnost u toku predavanja

5

pismeni ispit

20

praktična nastava

5

usmeni ispt

50

kolokvijum-i

20