Trendovi u zaštiti životne sredine

Studijski program : Diplomirani ekolog

Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije

Naziv predmeta: Trendovi u zaštiti životne sredine

Šifra predmeta: OE041

Nastavnik: dr Ante Vujić, dr Dubravka Milić

Status predmeta: izborni

Broj ESPB:5

Uslov: -

Cilj predmeta:

Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa najnovijim tendencijama i procesima vezanim za životnu sredinu. Praćenje aktuelnih procesa u ovom oblasti, uočavanje trendova i analiza posledica delovanja antropogenog faktora na planeti. Cilj se realizuje kroz aktivno učešće studenata kroz domaće zadatke, seminarske radove i pripremljene debate po odabranim temama.

Ishod predmeta:

Zadatak predmeta je razvijanje izraženije ekološke svesti kod polaznika i buđenje kreativnih potencijala koji treba da doprinesu njihovom aktivnijem uključivanju u konkretne životne situacije vezane za problematiku zaštite životne sredine.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

Aktuelni problemi vezani za rast ljudske populacije. Globalno upravljanje resursima. Razvoj i uticaj globalnih klimatskih promena. Aktuelni događaji vezani za promene u vodi, vazduhu i zemljištu. Promene u međunarodnoj i nacionalnoj legislativi. Pomirenje ekonomije i ekologije kroz doktrinu održivog razvoja. Perspektive turizma u novim uslovima; ekoturizam. Deforestacija. Problemi opasnog otpada i moguća rešenja. Genetski modifikovana hrana, organska poljoprivreda. NVO i uticaj javnosti.

Praktična nastava

Analiza Milenijumskog izveštaja. Debate o temi bele kuge, naglog porasta broja ljudi i uticaju na životnu sredinu; aktuelnim zbivanjima vezanim za najugroženije resurse; povezanosti etičkih i ekoloških principa. Ozonske rupe. Održivo šumarstvo. Reciklaža i kompostiranje. Obrazovanje i zaštita životne stedine.

Literatura

1. Internet i odabrana stručna literatura iz oblasti zaštite životne sredine

Broj časova aktivne nastave

 

 

Predavanja: 2

Vežbe: 2

Drugi oblici nastave:

Studijski istraživački rad:

Ostali časovi

Metode izvođenja nastave

Video prezentacija, domaći zadaci, seminarski radovi, debate po zadatim temama

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze

poena

Završni ispit

poena

aktivnost u toku predavanja

10

usmeni ispit

30

aktivnost na vežbama

30

 

 

seminari

30