Hemija u ekologiji

Studijski program :Diplomirani ekolog

Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije

Naziv predmeta: Hemija u ekologiji

Šifra predmeta: OE042

Nastavnik:dr Biljana Kaurinović

Status predmeta:izborni

Broj ESPB:6

Uslov:za odabir i pohađanje neophodno predhodno položiti ispit iz Hemije

Cilj predmeta. Ciljevi predmeta su: sticanje znalja o hemijskim transformacijama neorganske i organske materije u atmosferi, hidrosferi i pedosferi, kruženja materije u prirodi i antropogeni uticaj, hemijske osnove primarnih i sekundarnih biomolekula.

Ishod predmeta

Nakon uspešno realizovanih predispitnih i ispitnih obaveza student može da: stiče teorijska i eksperimentalna znanja iz hemije, raspolaže i upotrebljava znanja za uočavanje i prepoznavanje hemijskih problema u atmosferi, hidrosferi i pedosferi, stiče praktična znanja u osnovnim hemijskim analizama vode i zemljišta.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

Hemijske trnsformacije neorganske organske materije u : atmosferi, hidrosferi i pedosferi, kruženje materije. Hemijske transfromacije gaosva (ozon, ugljendioksid, kiseli oksidi) i osnovni fotohemijskih reakcija u atmosferi. Hidrosferia: rastvorljivost gasova u rastvorima, ravnoteže pravih koloidnih rastvora i heterogene ravnoteže u hidrosferi. Fizičko hemijski uticaji na kruženje organske i neorganske materije u hidrosferi. Osneove hemij ezemljišta i geohemije. Perzistente toksične materije u hidro i pedo sferi. Osnovni principi zelene hemeije. Hemijske osnove primarnih (ugljeni hidrati, lipidi, proteine nukleinske kiseline ) i sekunadarnih (alkaloidi, terpeni) biomolekula.

 

Praktična nastava

Upoznavanje sa osnovama separacije iz tečnih i ičvrstih uzoraka (kristalizacija, sublimacija, sušenje, destilacije, filtracije, ekstrakcije, hromatografija). Fizičko hemijski uticaji na promenu koncentracije kiseonika i rN u vodi. Određivanj osnovnih neorganskih komponenti i ukupne organske materije u površinskim vodama i zemljištu. Hemijske osobine nekih primarnih i sekundarnih bio molekula: ugljenih hidrata, lipida, amino kiselina, proteine, terpena.

Literatura

1.Fizičko hemijski osnovi zaštite životne sredine, knjiga prva, Stanje i procesi u životnoj sredini, Dragan Veselinović, Ivan Gržetić, Šimon Đarmati, Dragan Marković, Fakultet fizičke hemije , Beograd 1995; P. Karlson, Biokemija (prijevod), Školska knjiga, Zagreb, 1993

Broj časova aktivne nastave

Teorijska nastava: 45

Praktična nastava:45

Metode izvođenja nastave

Predavanja, Vežbe –eksperimentalne i računske, konsultacije i dodatni oblici nastave.

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze

poena

 

Završni ispit

poena

aktivnost u toku predavanja

5

pismeni ispit

35

aktivnost na praktičnoj nastavi

5

usmeni ispt

25

Eksperimentalni kolokvijum

10

..........

 

Seminarski rad

20

 

 

Semestralni testovi (3)

/