Analitička hemija okoline

Studijski program :Diplomirani ekolog

Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije

Naziv predmeta: Analitička hemija okoline

Šifra predmeta: OZZS-204

Nastavnik: dr Biljana Abramović, dr Luka Bjelica, dr Daniela Šojić

Status predmeta: izborni

Broj ESPB: 8

Uslov: Analitička hemija iliprocena nastavnika o ispunjenim predispitnim obavezama

Cilj predmeta

Upoznavanje studenta sa fizičkim i fizičko-hemijskim osnovama, aparativnim aspektima i oblastima primene instrumentalnih metoda analize.

Ishod predmeta

Ovladavanje neophodnim znanjem koje će omogućiti studentu samostalno korišćenje jednostavnijih instrumenata za fizičko-hemijsku analizu materijala i rešavanje jednostavnijih analitičkih zadataka.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

Cilj i principi instrumentalnih metoda analize. Signal i šum. Optičke metode analize. Atomska emisiona i apsorpciona spektrometrija. Molekulska apsorpciona spektrometrija. Fluorimetrija. Ostale optičke metode. Masena spektrometrija. Elektroanalitičke metode. Potenciometrija. Konduktometrija. Kulometrija. Voltametrija. Amperometrija. Instrumentalne metode razdvajanja. Gasna hromatografija. Tečna hromatografija. Automatske i složene metode analize. Izbor optimalne metode analize. Uzorkovanje gasovitih, tečnih i čvrstih uzoraka. Važnije analize voda, vazduha i zemljišta. Izdavanje rezultata analize.

Praktična nastava

Plameno-fotometrijska analiza. AAS analiza. Spektrofotometrijska analiza. IR spektrometrijska analiza vazduha. Određivanje provodljivosti vode. Amperometrijska titracija. Određivanje pH. Određivanje odabranog jona direktnom potenciometrijom. Potenciometrijska titracija. GC-MS analiza organskog uzorka. HPLC analiza pesticida.

Literatura:

  1. M. Todorović, P. Đurđević, V. Antonijević: Optičke metode instrumentalne analize, Hemijski fakultet, Beograd, 1997.

  2. M. S. Jovanović, V. M. Jovanović: Elektroanalitička hemija, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd, 1991.

  3. J. Mišović, T. Ast: Instrumentalne metode hemijske analize, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd, 1994.

  4. D. A. Skoog, D. M. West, F. J. Holler: Osnove analitičke kemije, Školska knjiga, Zagreb, 1999.

Pomoćna literatura:

  1. R. E. Reeve, J. D. Barnes: Environmental Analysis, John Wiley & Sons, Chichester, 1994.

Broj časova aktivne nastave

Ostali časovi

 

Predavanja:

3 (45)

Auditornevežbe:

Laboratorijske vežbe 3 (45)

Drugi oblici nastave

Studijski istraživački rad

Metode izvođenja nastave

Predavanja, laboratorijske vežbe i konsultacije.

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze

poena

Završni ispit

poena

Aktivnost u toku predavanja

5

Pismeni ispit

25

Praktična nastava

30

Usmeni ispit

25

kolokvijum

15