Pedagogija

Studijski program: Diplomirani profesor biologije

Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije

Naziv predmeta: Pedagogija

Šifra predmeta:PMF03

Nastavnik:dr Jovana J. Milutinović

Status predmeta:obavezni

Broj ESPB: 5

Uslov:nema

Cilj predmeta

a. Upoznavanje studenata

- sa osnovnim problemima opšte pedagogije,

- sa osnovnim pojmovima u pedagogiji,

- sa elementarnim postupcima istraživanja u sopstvenoj vaspitno-obrazovnoj praksi,

- sa didaktičkim pojmovima

b. Osposobljavanje studenata

- za trajno ovladavanje teorijskim znanjima

Ishod predmeta

Od studenata se očekuje po odslušanom kursu:

- da pokažu razumevanje osnovnih teorijskih postavki vaspitno – obrazovnih procesa

- da ovladaju elemetarnim postupcima istraživanja

- da ovladaju osnovnim problemima savremene nastave

Sadržaj predmeta

Teorijska nastavaOpšta pedagogija: Pojam i predmet pedagogije kao nauke. Vaspitanje kao središna pedagoška kategorija i uloga rada u njegovom nastajanju. Razvitak vaspitanja tokom ljudske civilizacije. Karakteristike vaspitanja kao društvene delatnosti. Pedagoške zakonitosti. Metodologija pedagogije: Različiti metodološki pristupi u pedagogiji. Vrste pedagoških istraživanja.. Didaktika: Pojam i shvatanje o didaktici. Nastava kao proces proučavanja i učenja. Pojam i vrste didaktičkih principa. Pojam i klasifikacija nastavnih metoda. Oblici nastavnog rada. Nastavni čas. Nastavna sredstva. Proveravanje i ocenjivanje znanja.

Literatura

  1. Milutinović, J. (2011) Alternative u teoriji i praksi savremenog obrazovanja – put ka kvalitetnom obrazovanju, Novi Sad: SavezpedagoškihdruštavaVojvodine; Vršac: VisokaškolastrukovnihstudijazaobrazovanjevaspitačaMihailoPalov.

  2. Popov, S., Jukić, S. (2006) Pedagogija, Willy: NoviSad.

  3. Roeders, P. (2003) Interaktivna nastava: dinamika efikasnog učenja i nastave, Beograd: Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu.

Broj časova aktivne nastave

Predavanja: 4

Vežbe: -

Drugi oblici nastave:

Studijski istraživački rad:

Ostali časovi:

Metode izvođenja nastave.

Predavanja, interaktivna nastava

Ocena znanja

Predispitne obaveze

poena

Završni ispit

poena

aktivnost u toku predavanja

10

pismeni ispit

praktična nastava

usmeni ispit

60

kolokvijum-i

30