Obaveštenje za Master studente - Pozicija doktoranda (Laboratorija za Fiziologiju biljaka)

Projekat se zove:

Синтеза, карактеризација, биолошка активност и молекуларни механизми деловања одабраних наноматеријала и наноформулација на in vitro и in vivo  моделима

Radi se o primeni derivatizovanog molekula C60 (fuleren sa 24 OH grupe = fulerenol) sa kojim kolege sa hemije, koji su sintetisali C60 OH24 molekul, vec godinama ispituju biolosku aktivnost uglavnom na animalnim i humanim biološkim modelima (linije ćelija, ribice, pacovi, svinje).

Rezultati objavljeni u poslednjih nekoliko godina su ukazali na značajnu mogućnost unapređenja gajenja komercijalnih biljnih vrsta primenom određenih ugljeničnih nanomaterijala (Mukherjee et al. 2016). Većina dostupnih naučnih podataka ovakvih analiza na biljkama, odnosi se na karbonske nanocevi, dok su naučno utemeljena istraživanja uticaja nanokompozita baziranih na fulerenolu do sada sprovedena i objavljena u vrlo ograničenom obimu tj. samo u dva rada (Kole et al. 2013; Panova et al. 2015).

Profesor je dosao kod nas sa idejom da pokusamo da uradimo jedan pilot eksperiment, koji smo izveli na šećernoj repi tokom 2013. i 2014. u saradnji sa Institutom za ratarstvo, i preliminarni rezultati su vrlo perspektivni. Takođe smo radili neke oglede u polju, koji su incijalno dali takođe zanimljive rezultate.

Aktivnosti koje su deo projekta bi bile vezane za šećernu repu i kukuruz:

1. Postavljanje eksperimenata u kontrolisanim uslovima

2. Praćenje prinosa i nekih fizioloških parametara u ogledima u poljskim uslovima

3. Različite laboratorijske analize biljnog materijala: ishodni fiziološki parametri, biohemijski parametri (dinamika aktivnosti antioks. enzima), genska ekspresija, elektroforetsko razdvajanje proteina itd.

Cilj: Utvrdiće se uticaj novoformiranih nanokompozita na osnovne fiziološke, biohemijske i molekularne procese biljaka kako bi se definisala naučna osnova unapređenja poljoprivredne proizvodnje kroz povećanje prinosa i otpornosti ratarskih kultura na stres izazvan vodnim deficitom.

Sve ove analize bi se radile u laboratoriji za fiziologiju biljaka, laboratoriji za molekularnu biologiju na našem departmanu ( u saradnji sa dr Danijelom Kojić i dr Jelenom Purać) i u laboratoriji za molekularnu biologiju na Institutu za ratarstvo u saradnji dr Ksenijom Taški-Ajduković.

Aktivnosti su deo podprojekta koji ce voditi docent dr Milan Borišev, koji bi bio i mentor doktoranta. Sa fiziologije biljaka u projekat je uključen i Milan Župunski, a sarađivalo bi se i sa kolegama sa hemije, vezano za karakterizaciju nano-materijala.

Za sve zainteresovne studente napravicemo mali intervju u petak 6. maja 2016., u prostoriji 43, prizemlje hodnik pored portirnice, u 10h!

Izabrani doktorant bi konkurisao kao stipendista, a ako mogucnosti dozvole (sto zavisi od Ministarstva i projektnog finansiranja) bio bi biran u zvanje istrazivaca-pripravnika finansiranog sa projekta.

Pozdravljam

 

 

 

Dr Milan Borišev, docent

Laboratorija za fiziologiju biljaka

Katedra za botaniku

Departman za biologiju i ekologiju

Prirodno-matematicki fakultet

Univerzitet u Novom Sadu