Departman za biologiju i ekologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu je bio jedan od suorganizatora 1. Kongresa Molekularnih biologa Srbije, koji se održao u Beogradu od 20. do 22. septembra 2017. godine. Za doprinos u realizaciji Kongresa Departmanu je uručena zahvalnica Srpskog društva za molekularnu biologiju. Zahvalnicu je dobilo i uredništvo našeg časopisa Biologia Serbica koje je priredilo posebnu svesku (https://ojs.pmf.uns.ac.rs/index.php/dbe_serbica/issue/view/21), sa plenarnim referatima u celini, prezentovanim na Kongresu.