Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду, обавештава да ће се одбрана докторске дисертације кандидата Петрушић Миливоја, под насловом „Присуствo бaктeриje Plesiomonas shigelloides у пoвршинскиm вoдaмa Пaнoнскe низиje и изoлaциja и кaрaктeризaциja њeних спeцифичних фaгa“, одржати у уторак 19. септембра 2017. године у 11 сати у Амфитетару 2 на Департману за биологију и екологију Природно-математичког факултета у Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића 2.