Odbrana doktorske disertacije kandidatkinje Vajre Knežević pod naslovom ,, Potencijal oporavka akvatičnih vrsta makrofita Lemna minor Linnaeus (Lemnaceae, 1753) i Myriophyllum aquaticum (Vellosco) Verdcourt (Haloragaceae, c. 1880), od toksičnog stresa nakon izlaganja odabranim herbicidima i njihovim smešama,, odrzaće se 29. 9. 2017. godine u 14 sati u A1