Dr Sonja Kaišarević dobitnica Dunavske Nagrade za mladog istraživača za Srbiju

Značajno međunarodno priznanje naučnici sa Univerziteta u Novom Sadu

 

DOCENTKINjA UNIVERZITETA U NOVOM SADU DR SONjA KAIŠAREVIĆ DOBITNICA DUNAVSKE NAGRADE ZA MLADOG ISTRAŽIVAČA ZA SRBIJU


Novi Sad, 3. jun 2014. godineDocentkinja dr Sonja Kaišarević sa Univerziteta u Novom Sadu dobitnica je Dunavske nagrade za mladog istraživača za Srbiju. Konkurs za ovu nagradu, koja se prvi put dodeljuje ove godine, raspisali su Federalno ministarstvo za obrazovanje i istraživanje Austrije i Institut za Dunavski region i Centralnu Evropu, sa namerom da mlade istraživače podrže u njihovim naučnim aktivnostima koje su u direktnoj vezi sa Dunavskim regionom.


Odluku o dodeli nagrade doneo je međunarodni žiri eksperata, a među dobitnicima je i dr Kaišarević, koja je dobitnica ove nagrade za Srbiju.

Konkursom je planirano da se Nagrada dodeli za po jednog mladog naučnika iz svake zemlje članice Dunavskog regiona – Austrije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, Hrvatske, Češke, Mađarske, Moldavije, Nemačke, Rumunije, Slovačke, Slovenije, Srbije i Ukrajine.

 

Kandidate za Dunavsku nagradu za mladog istraživača mogao je da predloži matični univerzitet, a moguće je bilo nominovati jednog kandidata sa svakog univerziteta. Senat Univerziteta u Novom Sadu je na osnovu predloga svojih fakulteta i u oštroj konkurenciji, na sednici 13. februara ove godine doneo odluku da kandiduje doc. dr Sonju Kaišarević.

 

Osnovni kriterijumi za izbor kandidata bili su naučna izvrsnost i inovativan pristup u akademskom radu kandidata, zatim relevantnost teme naučnog rada za pitanja od značaja za Dunavski region, kao i značaj naučnog rada kandidata izvan nacionalnih granica. Pored toga, ocenjivan je i potencijal kandidata, u smislu povezanosti sa međunarodnim mrežama, učešća u projektima, istorije publikovanja, kao i iskustva u predavačkom radu. Na kraju, jedan od kriterijuma bio je da je doktorska disertacija predloženog kandidata odbranjena u poslednjih pet godina.

 

Sonja Kaišarević doktor je bioloških nauka i docentkinja za užu naučnu oblast Fiziologija životinja. Zaposlena je na Departmanu za biologiju i ekologiju Prirodno-matematičkog fakulteta, gde je i član multidisciplinarnog naučnog tima u Laboratoriji za ekotoksikologiju. Sa naučnim radom započela je 2001. godine, a njen osnovni istraživački fokus je oblast ekofiziologije i reproduktivne endokrinologije. Doktorsku disertaciju odbranila je na novosadskom PMF-u 2011. godine, sa temom „Ćelijski markeri toksičnosti kao integrisan signal nivoa kontaminacije perzistentnim organskim polutantima“. Njena dosadašnja naučna produkcija obuhvata 20 radova u časopisima i 90 citata (bez autocitata).

 

Dobitnica je više nagrada i priznanja, među kojima i Nagrade za najboljeg saradnika u nastavi na Departmanu za biologiju i ekologiju PMF-a od 2009. do 2012. godine, kao i Treće nagrade Ministarstva nauke za postignute izuzetne rezultate u 2002/2003. godini.

 

Doc. dr Sonja Kaišarević autor je nekoliko studija u oblasti istraživanja životne sredine, gde je koristila uzorke ribe, sedimenata i vode iz Dunava, i reka i kanala u dunavskom slivu, u kojima je došla do vrednih nalaza u pogledu njihovog ekotoksikološkog statusa, nivoa i vrste zagađenja i efekata prisutnih polutanata na različitim nivoima bioloških sistema. Među ostalim aktivnostima, trenutno je angažovana i na analizi biomarkera u cilju istraživanja uticaja kombinacije prisutnih zagađivača na različite riblje vrste. Osnovni cilj ovih aktivnosti je razvoj seta dijagnostičkih alata za merenje ekološkog uticaja mešavine polutanata, kako bi se identifikovali glavni zagađivači, specifični sa dunavski sliv.

 

Dodela Dunavske nagrade za mladog istraživača najavljena je za 25. jun, a održaće se na svečanosti u Beču.