Trg Dositeja Obradovića 2, 21000 Novi Sad 021/458-988 021/450-620

Laboratorija za taksonomiju i zoogeografiju invertebrata

Predmet istraživanjaČlanoviAktuelni projektiOpremaSaradnjaKontakt osoba

Naučno-istraživačka aktivnost članova laboratorije je usmerena na taksonomska, filogenetska i biogeografska istraživanja različitih grupa invertebrata.

Jedan od pravaca istraživanja je orijentisan na utvrđivanje ključnih momenata i mehanizama diverzifikacije stare balkanske faune. Prostor Balkanskog poluostrva je odabran zbog izražene diverzifikacije reprezentativnih grupa faune, koja je otpočela na krajnjim severnim prostorima Gondvane još tokom Krede. Fokus istraživanja je stavljen na predstavnike odabranih grupa stare faune zglavkara različitih životnih formi, tj. na njihovu taksonomiju i zoogeografiju:

  • Taksonomija, filogenija i biogeografija paukova kosaca (Opiliones), sa posebnim akcentom na grupu Cyphophthalmi. Pripadnici ove grupe se zbog svoje starosti i slabe vagilnosti pokazuju kao izvanredni biogeografski indikatori. Ova drevna grupa kosaca izuzetno visokog stepena endemičnosti je bogato zastupljena na Balkanu.
  • Familija Trichoniscidae je jedna od najstarijih familija terestričnih Isopoda čiji je centar diverziteta na Mediteranu, sa glavnim težištem na Balkanu. Ona je objekat od posebnog interesovanja jer se područje Balkana nameće kao najvažniji centar diverzifikacije grupe.
  • Deo istraživanja je usmeren i na insekte iz reda Orthoptera, sa akcentom na neke rodove terikolnih i tamnobiontnih Ensifera, zastupljenih na Balkanu brojnim endemičnim vrstama.
  • Posebna pažnja u istraživanju usmerena je na faunu edafske (MMS – mesovoid shallow substratum) i kavernikolne sredine (pećine i jame) navedenih životinjskih grupa, gde dominiraju endemični elementi stare balkanske faune.

Drugi pravac istraživanja je usmeren na fitoparazitne zemljišne nematode iz familije Longidoridae. Kao slabo vagilne, pogodne su za biogeografska istraživanja. Posebno su interesantne oligofagne vrste zbog svoje tesne vezanosti za određene biljke domaćine. Istraživanja vrsta čija je distribucija pod snažnim antropogenim uticajem imaju posebno značajnu agroekonomsku i fitosanitarnu dimenziju. U radu se koriste različite taksonomske metode (klasična morfo-anatomska, skening elektronska mikroskopija, molekularne analize, integrativna metoda).

Photo of Dr Ivo Karaman
DrIvoKaramanredovni profesor
021/485-2676
Photo of Dr Laslo Barši
DrLasloBaršidocent
021/485-2996
Photo of Dr Mladen Horvatović
DrMladenHorvatovićdocent
021/485-2714

Projekti koji su finansirani od strane Ministarstva Republike Srbije

  • Istraživanje klimatskih promena i njihovog uticaja na životnu sredinu – praćenje uticaja, adaptacija i ublažavanje. MNZŽS Republike Srbije, III-43007, 2010- dr Ratko Kadović
  • Mikroskop Zeiss Axio Imager.A1

Međunarodna saradnja:

  • Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante (IPSP-CNR), Bari, Italy
  • Institut für Zoologie, Mainz, Germany
  • Institute of Zoology, Karl-Franzens University, Graz, Austria
Photo of Dr Ivo Karaman
DrIvoKaramanredovni profesor
021/485-2676