Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620

Томка Миљановић

Photo of Др Томка Миљановић
Др Томка Миљановић
редовни професор шеф Катедре
IV спрат, кабинет бр. 26 Департман за биологију и екологију Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду 21000 Нови Сад, Србија 021/485-2684

SCOPUS Author ID: 56394514800

 ОБРАЗОВАЊЕ

 • 2000. Доктор методике наставе биологије
 • 1996. Магистар биологије (Магистарске студије таксономије)
 • 1978. Дипломирани биолог

АKАДЕМСKА, НАУЧНА И СТРУЧНА ЗВАЊА

 • 2010. – данас, Редовни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2005. – 2010., Ванредни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2001. – 2005., Доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 1998. – 2001., Асистент, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 1988. – 1998., Професор биологије, Основна школа “Коста Трифковић”, Нови Сад
 • 1978. – 1988., Професор биологије, Образовни центар “Вељко Влаховић”, Прибој на Лиму

НАСТАВА И KУРСЕВИ

Основне и мастер студије

 • Методика наставе биологије 2
 • Школска пракса 2
 • Увођење у делатност наставника
 • Школски огледи у настави биологије
 • Ваннаставне активности у настави биологије
 • Историја биологије

Докторске студије

 • Одабрана поглавља методике наставе биологије
 • Одабрана поглавља методике наставе примењене биологије
 • Проблеми савремене наставе биологије
 • Иновативни модели у настави биологије (интерактивно учење)
 • Методика наставе биологије у раду са даровитим ученицима

УЏБЕНИЦИ

 • Ждерић, М., Миљановић, Т. (2001): Методика наставе биологије, ПМФ, Институт за биологију, Нови Сад
 • Миљановић, Т., Ждерић, М. (2001): Дидактичко-методички примери из Методике наставе биологије, ПМФ, Институт за биологију, Нови Сад
 • Грујичић, М., Миљановић, Т., Ждерић, М. (2004): Методика наставе биологије, Завод за уџбенике и наставна средства, Српско Сарајево;
 • Жупанец, В., Миљановић, Т. (2019). Методика наставе биологије 1. Нови Сад: Природно-математички факултет, Нови Сад.

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА

 • Методика наставе биологије и екологије

ОДАБРАНИ ПРОЈЕKТИ

 • Стратегија развоја система васпитања и образовања у условима транзиције бр. 1339 (2001-2005), Министарствo за науку и технологију развој Републике Србије, Основна истраживања, Руководилац: поф. др Емил Каменов, Филозофски факултет, Нови Сад, 2000.-2005.
 • Европске димензије промена образовног система у Србији, бр. 149009, Министарство науке, Основна истраживања, Руководилац: поф. др Оливера Гајић, Филозофски факултет, Нови Сад, 2006.-2010.

 • Квалитет образовног система Србије у европској перспективи (КОССЕП), Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Основна истраживања, Руководилац: роф. др Оливера Гајић, Филозофски факултет, Нови Сад, oд 2011.
 • Темпус пројекат “Improvement of Teaching Quality in South East Europe”, No IB JEP 16081, Руководилац: проф. Dr. D. Poschardt, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, 2001.-2004.
 • Темпус пројекат “Science Teacher Education Revision and Upgrading” (STERU), JEP-40053 2005., Руководилац: проф. др Срећко Трифуновић, ПМФ, Крагујевац, 2006.-2009.

ОДАБРАНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

 • Lazarević, T., Miljanović, T., Županec, V., Zarić, G. (2018). The Effects of Using Blog as a Web tool in Biology Teaching in High Schools. Journal of Baltic Science Education, 17(2), 331-342.
 • Županec, V., Radulović, B., Pribićević, T., Miljanović, T., Zdravković, V. (2018). Determination of Educational Efficiency and Students’ Involvement in the Flipped Biology Classroom in Primary School. Journal of Baltic Science Education, 17(1), 162-176.
 • Pribićević, T., Miljanović, T., Odadžić, V., Mandić, D., Županec, V. (2017). The Efficiency of Interactive Teaching of Biology with the Support of Computers in Gymnasium. Croatian Journal of Education, 19 (3), 803-83.
 • Odadžić, V., Miljanović, T., Mandić, D., Pribićević, T., Županec, V. (2017). Effectiveness of The Use of Educational Computer Software in Teaching Biology, Croatian Journal of Education, 19 (1), 11-43.
 • Niklanović, M., Miljanović, T., Pribićević, T. (2014). Efficiency of interdisciplinary learning of ecology contents in gymnasium, Archives of Biological Sciences, 66 (3), 1291-1297.
 • Županec, V., Miljanović, T., Parezanović-Ristić, S. (2014). Biology teachersʼ attitudes toward computer assisted learning, Archives of Biological Sciences, 66 (3): 1281-1289.
 • Đokić-Ostojić A., Miljanović, T., Pribićević, T., Parezanović Ristić,, S., Topuzović, M. (2014). Biology Contents in Curricula of compulsory education in Serbia, Finland and England, Archives of Biological Sciences, 66 (2), 859-866.

КОМПЕТЕНЦИЈЕ И ИСКУСТВО

 • Поседује знања неопходна за спровођење и реализацију дидактичко-методичких истраживања из области методике наставе биологије и екологије у основним и средњим школама и на универзитету.
 • Примењује иновативне приступе неопходне за остваривање циљева, исхода и стандарда постигнућа, у реализацији биолошких и еколошких садржаја, на свим нивоима образовања која су примерена сазнајним способностима ученика и студената.
 • Прати и вреднује ефикасност примене иновативних наставних модела у реализацији биолошких и еколошких садржаја поређењем ученичких постигнућа, применом иновативних модела наставе и компарира их са постигнућима која ученици постижу традиционалном наставом, а такође анализира ставова и интересовања ученика за примену иновација у настави биологије активним стицањем функционалних знања.
 • Ментор је 69 дипломских радова, 71 завршног рада, 11 специјалистичких радова, 7 магистарских теза и 7 докторских дисертација из области методике наставе биологије и екологије на ПМФ-у у Новом Саду.
 • Аутор је и реализатор семинара за стручно усавршавање и професионални развој наставника биологије основних и срдњих школа, одобрених од стране Завода за унапређивање образовања и васпитања: Савремена настава биологије у основној и средњим школама (2005-2008), Савремена настава екологије у основној и средњим школама (2005-2008), Примена мултимедије у настави биологије и екологије (2016-2018), Реализација новог Наставног програма биологије у основној школи (од 2018. године).