Departman za biologiju i ekologiju je deo obrazovno-naučne institucije (PMF), čija je osnovna delatnost obrazovanje kadrova biološkog profila (istraživački orijentisanih kadrova, kao i profesora za srednje i osnovne škole) i profila ekologije.


S obzirom da je u velikom broju oblasti naučno-istraživačkog rada i prakse biologija osnovna ili komplementarna naučna oblast, od značaja je i obrazovanje kadrova biološkog profila sa određenim usmerenjem, koji će u naučnoistraživačkim i razvojnim laboratorijama pojedinih institucija, zajedno sa osnovnim profilom stručnjaka, činiti jedinstvenu tehnološku celinu.


U realizaciji naučnog i nastavnog rada u Departmanu za biologiju i ekologiju učestvuje 126 zaposlenih profesora, saradnika i tehničkog osoblja, što u odnosu na broj studenata predstavlja odnos kao kod razvijenih evropskih univerziteta.

Prečice


 • VESTI

 • UPIS 2017/18

   

   

 • Kontakt

  >>
 • Imenik

  Dinamički imenik sa spiskom svih zaposlenih na Departmanu za biologiju i ekologiju moguće je pretraživati po katedri, laboratoriji ili radnom mestu.

  <<>>
 • Sekretarijat

  PROF. DR GORAN ANAČKOV                                        MIRJANA BIRČANIN-stručni saradnik

  direktor departmana                                                           021/485-2659

  021/485-2659                                                                      021/458-988

  021458-988                                                                         mirjana.bircanin@dbe.uns.ac.rs

  direktor@dbe.uns.ac.rs                    

   

  ALEKSANDAR JANOŠEV-sekretar departmana         DEJAN ĆAĆIĆ-stručni saradnik

  021/485-2695                                                                     021/485-2695

  biologija@dbe.uns.ac.rs                                                   dejan.cacic@dbe.uns.ac.rs

  <<

Laboratorija za evolucionu biologiju (LEB)

U okviru laboratorije za evoluciju (Laboratorija za evolucionu sistematiku i taksonomiju - LEST) koriste se molekularni i fenotipski karakteri u proučavanju genetičkog i taksonomskog diverziteta i istorije životnih formi, posebno insekata familija Syrphidae i Culicidae. Naše interesovanje uključuje sistematiku, filogeniju i specijaciju različitih grupa vrsta, pretežno taksona... (pročitaj više)

 

 

24. april Svetski dan životinja

bojan.curcic: 2018-04-24 08:47:05

Matica srpska uz suorganizatorstvo Departmana za biologiju i ekologiju organizuje naučni skup posvećen prof. dr Slobodanu Glumcu u četvrtak 19. aprila 2018. godine. Profesor Glumac je jedan od osnivača našeg Departmana, dugogodišnji njegov rukovodilac , a obavljao je i funkciju dekana Prirodno-matematičkog fakulteta i prorektora Univerziteta u Novom Sadu.

bojan.curcic: 2018-04-18 13:20:13

Predavanje profesora Vese Paajanena sa univerziteta Istočna Finska

bojan.curcic: 2018-04-16 09:01:43

1. april - Dan Pokrajinskog Zavoda za zaštitu prirode

bojan.curcic: 2018-04-01 18:23:18

22. MART - SVETSKI DAN VODA

bojan.curcic: 2018-03-22 09:32:44

21. MART - SVETSKI DAN ŠUMA I SVETSKI DAN SADNJE

bojan.curcic: 2018-03-21 14:31:03

20. mart - svetski dan vrabaca

bojan.curcic: 2018-03-20 11:10:45

ZUOV Seminar 629 "Savremena dostignuća i metode u fiziologiji čoveka"

bojan.curcic: 2018-03-20 08:51:40
Poštovane koleginice i kolege, Obaveštavamo da će se u okviru Programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika, a po odobrenju Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, na Departmanu za biologiju i ekologiju, Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, 21.-22.IV2018. godine održati obuka pod nazivom: "Savremena dostignuća i metode u fiziologiji čoveka". Cilj programa je osposobljavanje nastavnika da stečena znanja vezana za savremena dostignuća iz fiziologije čoveka prilagode svakoj kategoriji učenika i da saznanja o savremenim otkrićima koja su doprinela dobrobiti čovečanstva predstave na jednostavan, jasan i tačan, ali istovremeno intrigantan i pristupačan način, vezan za situacije iz svakodnevnog života. Učesnicima će biti predočen savremeni pristup u razumevanju mitohondrijalne mreže kao dinamičnog sistema u zdravlju i bolesti. Na jednostavan način biće predstavljena primena dostignuća nagrađenih Nobelovom nagradom (molekularne osnove bioloskog casovnika, autofagija, saobraćaj vezikula, unutrašnji GPS, indukovane pluripotentne ćelije, receptori za G proteine) u poboljšanju zdravlja i kvaliteta života čoveka. Dodatne informacije o programu dostupne su na http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=629&godina=2014/2015 ili u dokumentima u prilogu. Srdacan pozdrav!