Departman za biologiju i ekologiju je deo obrazovno-naučne institucije (PMF), čija je osnovna delatnost obrazovanje kadrova biološkog profila (istraživački orijentisanih kadrova, kao i profesora za srednje i osnovne škole) i profila ekologije.


S obzirom da je u velikom broju oblasti naučno-istraživačkog rada i prakse biologija osnovna ili komplementarna naučna oblast, od značaja je i obrazovanje kadrova biološkog profila sa određenim usmerenjem, koji će u naučnoistraživačkim i razvojnim laboratorijama pojedinih institucija, zajedno sa osnovnim profilom stručnjaka, činiti jedinstvenu tehnološku celinu.


U realizaciji naučnog i nastavnog rada u Departmanu za biologiju i ekologiju učestvuje 126 zaposlenih profesora, saradnika i tehničkog osoblja, što u odnosu na broj studenata predstavlja odnos kao kod razvijenih evropskih univerziteta.

Prečice


 • UPIS 2018/19

  KONKURS

   DATUM POLAGANJA PRIJEMNOG ISPITA

   ELEKTRONSKA PRIJAVA NA KONKURS

  Kandidati na portalu (https://www.pmf.uns.ac.rs/studije/upis-dokumentacija/) mogu da unesu svoje podatke za elektronsku prijavu na konkurs. Podatke koje je kandidat uneo verifikuju referenti Studentske službe, tako da je kandidat u obavezi da dođe na šalter Studentske službe u terminima za prijavu na konkurs. Kandidat treba da ponese svu potrebnu dokumentaciju navedenu u konkursu. Na šalteru Studentske službe referent će kandidatu dodeliti jedinstveni konkursni broj koji, zajedno sa ličnim dokumentom, kandidat nosi na prijemni ispit. Portal za prijavu omogućava kandidatima i pregled liste prijavlјenih kandidata. Na listi se nalaze osnovni podaci o kandidatu i obaveštenje da li se kandidat uspešno prijavio na konkurs.

   

 • VESTI

 • Kontakt

  >>
 • Imenik

  Dinamički imenik sa spiskom svih zaposlenih na Departmanu za biologiju i ekologiju moguće je pretraživati po katedri, laboratoriji ili radnom mestu.

  <<>>
 • Sekretarijat

  PROF. DR GORAN ANAČKOV                                        MIRJANA BIRČANIN-stručni saradnik

  direktor departmana                                                           021/485-2659

  021/485-2659                                                                      021/458-988

  021458-988                                                                         mirjana.bircanin@dbe.uns.ac.rs

  direktor@dbe.uns.ac.rs                    

   

  ALEKSANDAR JANOŠEV-sekretar departmana         DEJAN ĆAĆIĆ-stručni saradnik

  021/485-2695                                                                     021/485-2695

  biologija@dbe.uns.ac.rs                                                   dejan.cacic@dbe.uns.ac.rs

  <<

Laboratorija za histologiju i embriologiju

Laboratorija za histologiju i embriologiju je na Prirodno-matematičkom fakultetu, Departmanu za biologiju i ekologiju, osnovana 1992. godine kao nastavno-naučna baza predmeta Histologija sa embriologijom koji se, za studente biologije, sve do tada razvijao pod okriljem Medicinskog fakulteta. Naučno-istraživački rad ove laboratorije pripada oblasti eksperimentalne endokrinologije, posebno... (pročitaj više)