Departman za biologiju i ekologiju je deo obrazovno-naučne institucije (PMF), čija je osnovna delatnost obrazovanje kadrova biološkog profila (istraživački orijentisanih kadrova, kao i profesora za srednje i osnovne škole) i profila ekologije.


S obzirom da je u velikom broju oblasti naučno-istraživačkog rada i prakse biologija osnovna ili komplementarna naučna oblast, od značaja je i obrazovanje kadrova biološkog profila sa određenim usmerenjem, koji će u naučnoistraživačkim i razvojnim laboratorijama pojedinih institucija, zajedno sa osnovnim profilom stručnjaka, činiti jedinstvenu tehnološku celinu.


U realizaciji naučnog i nastavnog rada u Departmanu za biologiju i ekologiju učestvuje 126 zaposlenih profesora, saradnika i tehničkog osoblja, što u odnosu na broj studenata predstavlja odnos kao kod razvijenih evropskih univerziteta.

Prečice


 • NOĆ BIOLOGIJE 2017

  НОЋ БИОЛОГИЈЕ  21. април 2017.

  Пoзивaмo студeнтe кojи жeлe дa учeствуjу у Нoћи биoлoгиje 2017., дa сe приjaвe нa линкове:
  Ако желите да учествујете са радионицом:
  http://www.dbe.uns.ac.rs/noc_biologije/prijava_radionica_za_nb
  (пријава радионице, рок за пријаву 4.03.2017)
  http://www.dbe.uns.ac.rs/noc_biologije/prijava_materijala_za_radionice
  (неопходан материјал и др. потребе, рок за пријаву 4.03.2017)
  Ако желите да учествујете као волонтер:
  http://www.dbe.uns.ac.rs/noc_biologije/prijava_studenata_volontera
  (рок за пријаву 20.03.2017.)
                                                                                                                                                                   

 • Kontakt

  >>
 • Imenik

  Dinamički imenik sa spiskom svih zaposlenih na Departmanu za biologiju i ekologiju moguće je pretraživati po katedri, laboratoriji ili radnom mestu.

  <<>>
 • Sekretarijat

  PROF. DR GORAN ANAČKOV                                        MIRJANA BIRČANIN-stručni saradnik

  direktor departmana                                                           021/485-2659

  021/485-2659                                                                      021/458-988

  021458-988                                                                         mirjana.bircanin@dbe.uns.ac.rs

  direktor@dbe.uns.ac.rs                    

   

  ALEKSANDAR JANOŠEV-sekretar departmana         DEJAN ĆAĆIĆ-stručni saradnik

  021/485-2695                                                                     021/485-2695

  biologija@dbe.uns.ac.rs                                                   dejan.cacic@dbe.uns.ac.rs

  <<

Laboratorija za ekologiju biljaka

Učešće grupe u izradi i standardizaciji naučnih metoda zasnovanih na biološkim i ekološkim parametrima u određivanju ekološkog statusa akvatičnih ekosistema u okviru CEN grupe, kao i njihovoj aktivnoj primeni i testiranju, dovelo je do intenzivne međunarodne saradnje sa univerzitetima u Velikoj Britaniji, Irskoj, Poljskoj, Holandiji, Francuskoj i Italiji.... (pročitaj više)

 

 

Odbrana doktorske disertacije kandidatkinje Vajre Knežević pod naslovom ,, Potencijal oporavka akvatičnih vrsta makrofita Lemna minor Linnaeus (Lemnaceae, 1753) i Myriophyllum aquaticum (Vellosco) Verdcourt (Haloragaceae, c. 1880), od toksičnog stresa nakon izlaganja odabranim herbicidima i njihovim smešama,, odrzaće se 29. 9. 2017. godine u 14 sati u A1

bojan.curcic: 2017-09-25 14:17:38

ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE, KANDIDAT MILAN ŽUPUNSKI, POD NASLOVOM „Potencijal bagrema (Robinia pseudoacacia L. 1753) u fitoekstrakciji kadmijuma, nikla i olova" ODRZAĆE SE 27. 9. 2017. GODINE U 16 SATI U A1

bojan.curcic: 2017-09-25 14:21:06

Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu obaveštava da će se odbrana doktorske disertacije kandidata Kristine Tešanović, pod nazivom "BIOLOŠKA AKTIVNOST I HEMIJSKI SASTAV AUTOHTONIH VRSTA GLJIVA Coprinus comatus (O.F. Müll.) Pers. Gray, 1797 i Coprinellus truncorum (Scop.) Redhead, Vilgalys & Monclavo, 2001 održaće se u sredu 20.09.2017. A2 - 16.00h - u Amfiteatru 2 na Departmanu za biologiju i ekologiju prirodno matematičkog fakulteta u Novom Sadu, Trg Dositeja Obradovića 2.

bojan.curcic: 2017-09-16 00:04:08

Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu obaveštava da će se odbrana doktorske disertacije kandidata Ljiljana Janjušević, pod nazivom "BIOLOŠKA AKTIVNOST I HEMIJSKI SASTAV EKSTRAKATA ODABRANIH AUTOHTONIH MAKROGLJIVA , održat će se u ponedeljak 18.09.2017. A1 - 17.00h - u Amfiteatru 1 na Departmanu za biologiju i ekologiju prirodno matematičkog fakulteta u Novom Sadu, Trg Dositeja Obradovića 2.

bojan.curcic: 2017-09-16 00:03:06

Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду, обавештава да ће се одбрана докторске дисертације кандидата Петрушић Миливоја, под насловом „Присуствo бaктeриje Plesiomonas shigelloides у пoвршинскиm вoдaмa Пaнoнскe низиje и изoлaциja и кaрaктeризaциja њeних спeцифичних фaгa“, одржати у уторак 19. септембра 2017. године у 11 сати у Амфитетару 2 на Департману за биологију и екологију Природно-математичког факултета у Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића 2.

bojan.curcic: 2017-09-15 19:19:38

Svečani prijem studenata I godine osnovnih akademskih studija će se održati 2. oktobra /ponedeljak/ u Amfiteatru “Mihajlo Pupin”, po sledećem rasporedu:

bojan.curcic: 2017-09-15 19:17:09

Poštovane kolege, 14. juna 2017. godine, Međunarodni koordinacioni Savet UNESCO programa "Čovek i biosfera" odlučio je na svom ovogodišnjem zasedanju u Parizu, da područje "Bačko Podunavlje" uvrsti u listu rezervata "Čovek i biosfera". Time je Srbija, posle Golije, dobila još jedan ovakav rezervat. "Bačko Podunavlje" je prvi takav rezervat na području Vojvodine. Kolegama iz Pokrajinskog Zavoda za zaštitu prirode čestitamo na uspešnom završetku procedure i zahvaljujemo na uloženom trudu u radu na ovom projektu. (Saopštenje u prilogu).

bojan.curcic: 2017-06-19 08:35:07

Noć istraživača 2017 – Poziv na Konkurs za HOT nauku

bojan.curcic: 2017-05-24 12:30:18