fb
Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620
 

Основне академске студије

Дипломирани биолог (4 године, 240 ЕСПБ)

Студијски програм Дипломирани биолог је организован у виду четворогодишњих студија. Свака студијска година обухвата два семестра, а сви предмети су једносеместрални. Прве три године студија обухватају 29 предмета (22 су обавезни, а 7 су изборни предмети) и две обавезне теренске наставе. На четвртој години студија издвајају се три модула: Општа биологија, Молекуларна биологија и Микробиологија. Модул Општа биологија обухвата 9 предмета (3 су изборна) и једну обавезну теренску наставу. Модул Молекуларна биологија подразумева 11 предмета од којих су два предмета изборна. Модул Микробиологија садржи 11 предмета (3 су изборна) и једну обавезну теренску наставу.

Књига наставника

 

Дипломирани еколог (4 године, 240 ЕСПБ)

Студијски програм Дипломирани еколог је организован у виду четворогодишњих студија. Свака студијска година обухвата два семестра, а сви предмети су једносеместрални. Курикулум студија чини укупно 42 предмета и четири теренске наставе, од тога су 34 обавезни предмети, 8 изборних и све теренске наставе су обавезне.

Књига наставника

 

Биоинформатика (4 године, 240 ЕСПБ)

Циљ студијског програма је оспособљавање студената за самосталан рад и даље усавршавање у интердисциплинарној области биоинформатике, кроз усвајање основних биолошких и рачунарских вештина везаних за специфично подручје обраде биолошких и биомедицинских података. У оквиру студијског програма ОАС Биоинформатика, у трајању од 4 године, курикулум садржи 42 предмета укључујући стручну праксу и дипломски рад – истраживање и дипломски рад – израда и одбрана. Од укупног броја предмета, 32 су обавезни, а остале предмете студент бира из одговарајућих изборних блокова. Структура курикулума је тако направљена да су студенти подједнако изложени предметима из биолошке и рачунарксе области, односно у сваком семестру се налазе предмети који припадају и биолошкој и рачунарској области. Изборни блокови садрже предмете који припадају само биолошкој области или изборне блокове који садрже предмете само из рачунарске области.

Књига наставника