fb
Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620
 

Пријемни испити

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА

 • Пријемни испит из Биологије и Математике за упис на студијски програм БИОИНФОРМАТИКА

                                           27.06.2024. године са почетком у 9:00 

 

 • Пријемни испит за Биологије за упис на студијске програме БИОЛОГИЈЕ И ЕКОЛОГИЈЕ 

                                         27.06.2024. године са почетком у 12:00 

Распоред полагања по просторијама биће објављен после завршетка пријављивања кандидата.

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

Пријављивање кандидата се обавезно врши електронски, путем портала за електронску пријаву на Конкурс: https://prijemni.pmf.uns.ac.rs

Сва документација се доставља у PDF формату, појединачно.

ОБАВЕЗНА ДОКУМЕНТА ЗА СВЕ КОЈИ КОНКУРИШУ:

 1. Сведочанста сва четири разреда средње школе
 2. Диплома
 3. Копија личне карте или очитана лична карта (уколико је чипована)
 4. Уплатница
 5. Потврда о нострификацији за лица која ностификују документа (https://azk.gov.rs)
 6. Припадник српске националне мањине из суседне земље приликом подношења пријаве и прописане документације за упис на студије, кандидат високошколској установи подноси изјаву у писаној форми да је припадник српске националне мањине. Високошколска установа објављује модел изјаве на својој интернет страници.
 7. Потврда о коришћењу буџетског места у претходном школовању (уколико је студент раније већ студирао)

Напомена: у случају проблема са електронским постављањем документације, потребно је доћи на шалтер Студентске службе у термину пријаве на Конкурс.

Непотпуно прикачена документација неће бити разматрана и кандидат неће моћи да приступи полагању пријемног испита.

Уколико је кандидат ослобођен полагања пријемног испита прилаже се и:

 1. Копија дипломе са такмичења

ДЕТАЉНО УПУТСТВО ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ

 

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ (литература)

 

Пријемни испит за упис на основне академске студије БИОЛОГИЈЕ и основне академске студије ЕКОЛОГИЈЕ у школској 2024/2025. години полаже се из Биологије. Препоручена литература за припрему пријемног испита:

 • Лaлић Љ., Кoкoтoвић M., Mилићeв Г. (2019). Биологија 1, уџбеник за први разред гимназије. Београд: Klet.
 • Лaлић Љ., Кoкoтoвић M., Mилићeв Г. (2020). Биологија 2, уџбеник за други разред гимназије, Београд: Klet.
 • Цвeтaнoвић Д., Лaзaрeвић И. (2021). Биологија 3, уџбеник за трећи разред гимназије природно-математичког смера. Београд: Klet.
 • Лaзaрeвић И., Влajнић Л. (2022). Биологија 4, уџбеник за четврти разред гимназије природно-математичког смера. Београд: Klet.

 

Пријемни испит за упис на основне академске студије БИОИНФОРМАТИКЕ у школској 2024/2025. години полаже се из Биологије и Математике. Препоручена поглавља за припрему пријемног испита:

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

 • Логика: Логички везници, исказне формуле, таутологије; квантификатори
 • Елементи комбинаторике: пребројавање низова симбола (варијације, пермутације); пребројавање делегација (комбинације без понављања); принцип укључења-искључења за два и три својства
 • Бројеви: цели, рационални и реални бројеви; процентни рачун; апсолутна вредност реалног броја; приближне вредности; размере и пропорције;
 • Линеарне једначине и неједначине: линеарне једначине са једном променљивом; линеарне неједначине са једном променљивом; системи две и три линеарне једначине са две, односно, три непознате
 • Тригонометрија правог угла: основне тригонометријске функције оштрог угла и њихове основне особине, синусна и косинусна теорема
 • Реалне функције и њихови графици: функција y = ax + b; очитавање вредности компликованије реалне функције са њеног графика; квадратна једначина и квадратна функција
 • Програмирање: Структура и делови програма, прости типови података, унос и испис, наредба доделе, изрази, условне наредбе, петље, функције/процедуре/методи, низови/листе. Користити програмски језик по избору.

Примери задатака за пријемни испит из Бионформатике (информатика)– са решењима и корекцијама

 

БИОЛОГИЈА

Биологија 1, уџбеник за први разред гимназије, Милићев Г., Лалић Љ., Кокотовић М., Клет:

 • Особине живих бића (42.-99. стр.)
 • Хемијска грађа живих бића (100.-163. стр.)
 • Ћелија – еволутивно порекло и грађа (164.-237. стр.)
 • Ћелијске деобе (238.-265. стр.)

Биологија 2, уџбеник за други разред гимназије, Милићев Г., Лалић Љ., Кокотовић М., Клет:

 • Основи генетике (8.-55. стр.)
 • Увод у еволуциону биологију (56.-91. стр.)

Биологија 3, уџбеник за трећи разред гимназије Природно-математичког смера, Цветановић Д., Лазаревић И., Клет:

 • Метаболизам и регулација животних процеса на нивоу ћелије (12.-181. стр.)
 • Метаболизам и регулација животних процеса на нивоу организма (182.-367. стр.)