Upis studenata

Broj studenata koji se upisuje na odgovarajući studijski program utvrđuje se na osnovu raspoloživih prostornih i kadrovskih mogućnosti visokoškolske ustanove i na osnovu kvota odobrenih od strane nadležnog ministarstva.


Vrsta znanja, sklonosti i sposobnosti koje se proveravaju pri upisu odgovaraju prirodi studijskog programa.


Upis na studije se vrši na osnovu ravnopravnosti i na osnovu javnog konkursa, u skladu sa zakonom, Statutom Univerziteta u Novom Sadu, Statutom Prirodno-matematičkog fakulteta i opštim aktima donetim na osnovu statuta. U ostvarivanju prava na studije studenti imaju jednaka prava, koja ne mogu biti ograničavana po osnovu pola, rase, bračnog stanja, boje kože, jezika, veroispovesti, političkog ubeđenja, nacionalnog, socijalnog ili etničkog porekla, invalidnosti ili po drugom sličnom osnovu, položaju ili okolnosti. Lica sa trajnim ili privremenim posebnim potrebama pri upisu i obavljanju studentskih obaveza i drugih aktivnosti imaju ista prava kao i ostala lica uz poštovanje i uvažavanje njihovih posebnih potreba, a visokoškolske jedinice dužne su da nastavni proces prilagode njihovim mogućnostima i potrebama.


Upis kandidata se vrši na osnovu Konkursa koji raspisuje Univerzitet u Novom Sadu, a sprovodi Prirodno-matematički fakultet.


Za upis na studije mogu konkurisati lica sa završenim srednjim obrazovanjem u četvorogodišnjem trajanju.


Studenti sa završenom višom školom i fakultetom upisuju se bez konkursa na lični zahtev po članu 85. Zakona o visokom obrazovanju.


Lica koja konkurišu za upis na prvu godinu osnovnih akademskih studija na studijskom programu Diplomiani profesor biologije polažu prijemni ispit iz predmeta Biologija.


Redosled kandidata državljana Republike Srbije u konačnoj rang listi utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezultata postignutog na prijemnom ispitu.

 

 

Uslovi za prelazak sa drugih studijskih programa u okviru istih ili srodnih oblasti studija

 

Student osnovnih akademskih studija druge samostalne visokoškolske ustanove, lice koje je bilo upisano na osnovne akademske ili stručne studije i lice koje ima stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim ili stručnim studijama srodne oblasti može preći, odnosno upisati se na odgovarajuću godinu fakulteta srodne oblasti. Svi oni podnose zahtev za upis sa sledećim prilozima:

 

  • uverenje o položenim ispitima
  • studijski program po kome su studirali odnosno nastavni plan i program

Postupajući po zahtevu kandidata za upis, komisija rešava dati zahtev i konstatuje:

 

  • priznaju se odgovarajući položeni predmeti sa ocenom i odgovarajućim brojem ESPB
  • delimično se priznaju neki položeni predmeti (određuju se dopune) sa delimičnim brojem bodova
  • ne priznaju se neki položeni predmeti