fb
Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620
 

Студије екологије

Дипломирани еколог (4 године, 240 ЕСПБ)

Студијски програм Дипломирани еколог је организован у виду четворогодишњих студија. Свака студијска година обухвата два семестра, а сви предмети су једносеместрални. Курикулум студија чини укупно 42 предмета и четири теренске наставе, од тога су 34 обавезни предмети, 8 изборних и све теренске наставе су обавезне.

Књига наставника

 

Мастер еколог (1 годинa, 60 ЕСПБ)

Студијски програм Мастер еколог је организован у виду једногодишњих студија са два семестра и предметима који су једносеместрални. Курикулум ових студија чини минимално 5 предмета и завршни (мастер) рад. На студијском програму се издвајају 4 модула: Заштита природе и одрживи развој, Хидробиологија, Еколошка процена ризика и Примењена ботаника.

Књига наставника

 

Доктор наука – еколошке науке (3 године, 180 ЕСПБ)

Доктор наука-еколошке науке су докторске студије у трајању од 3 године, које се састоје од 6 изборних предмета (сваки носи по 15 ЕСПБ). Курикулум прве године студија чине 4 изборна предмета, док се на другој години студија налазе 2 изборна предмета. Рад на докторској дисертацији укључује обавезу публиковања рада кандидата из докторске дисертације у релевантним часописима са СЦИ листе.

Књига наставника