Пријављивање кандидата се обавезно врши електронски, путем портала за електронску пријаву на Конкурс: https://prijemni.pmf.uns.ac.rs

Сва документација се доставља у PDF формату, појединачно.

ОБАВЕЗНА ДОКУМЕНТА ЗА СВЕ КОЈИ КОНКУРИШУ:

  1. Сведочанста сва четири разреда средње школе
  2. Диплома
  3. Копија личне карте или очитана лична карта (уколико је чипована)
  4. Уплатница
  5. Потврда о нострификацији за лица која ностификују документа (https://azk.gov.rs)
  6. Припадник српске националне мањине из суседне земље приликом подношења пријаве и прописане документације за упис на студије, кандидат високошколској установи подноси изјаву у писаној форми да је припадник српске националне мањине. Високошколска установа објављује модел изјаве на својој интернет страници.
  7. Потврда о коришћењу буџетског места у претходном школовању (уколико је студент раније већ студирао)

Напомена: у случају проблема са електронским постављањем документације, потребно је доћи на шалтер Студентске службе у термину пријаве на Конкурс.

Непотпуно прикачена документација неће бити разматрана и кандидат неће моћи да приступи полагању пријемног испита.

Уколико је кандидат ослобођен полагања пријемног испита прилаже се и копија дипломе са такмичења.

ДЕТАЉНО УПУТСТВО ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ