fb
Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620
 

Лабораторија за еволуциону биологију (ЛЕБ)

Предмет истраживањаЧлановиАктуелни пројектиОпремаСарадњаКонтакт особа

Тим ЛЕБ-а користи молекуларне и фенотипске карактере у проучавању таксономског диверзитета, интра- и интерпопулационе варијабилности у односу на временско-просторне и еколошке параметре, и историје животних форми различитих група бескичмењака и кичмењака. Наше интересовање укључује систематику, филогенију и специјацију различитих група, предеону и конзервациону генетику криптичних, ретких, ендемских, просторно фрагментисаних и широко распострањених таксона. Основни истраживачки објекти су митохондријални и једарни гени и морфолошке структуре. Сходно томе, експертиза чланова ЛЕБ-а су квалитативне и квантитативне методе као шту су: ДНК секвенцирање митохондријског и једарног генома, протеинска електрофореза, основне и напредне технике традиционалне и геометријске морфометрије.

Стога, истраживачка интересовања чланова ЛЕБ-а су:

 1. Проучавање генетичког, фенотипског и таксономског диверзитета. Успешно користимо савремене методе у анализи молекуларне варијабилности и квантификовању морфолошких структура у решавању таксономских проблема одабраних група врста, одређивању граница врста и дефинисању еволуционо значајних јединица. Подаци добијени радом у нашој лабораторији доприносе откривању скривених фенотипских и генетичких јединица и еволуционе диверзификације анализираних таксона.
 2. Методама предеоне генетике проучавамо просторну дистрибуцију генетичког диверзитета врста од еколошког, економског и епидемиолошког значаја, као и просторно фрагментисаних популација угрожених врста. Овај тип истраживања сагледава адаптивни потенцијал таксона на променљиве услове средине, као и корелисаност генетичког, географског и фенотипског дисконтинуитета.
 3. Истраживања су усмерена и на фундаментална и примењена истраживања конзервационе биологије одабраних таксона. Сагледавањем дистрибуције фенотипског и молекуларног диверзитета анализираних група врста наглашавамо значај заштите биолошког диверзитета (генетички, специјски и екосистемски диверзитет), процеса који учествују у његовом настанку, обликовању и одржавању, као и важности екосистемских услуга одабраних таксона.
 4. Имајући у виду да су се последњих 50-ак година десиле драматичне промене у појави и ширењу епидемиолошки и медицински значајних врста, тежиште наших истраживања је и разумевање потенцијала популација вектора разних патогена обољења код човека и домаћих животиња.
 5. Област интересовања ЛЕБ-а је и еволуциона историја, генетичка сродност таксона и мапирање филогенетских сигнала употребом одабраних маркера.
Photo of Др Весна Миланков
Др Весна Миланков редовна професорица
Телефон 021/485-2658
Photo of Др Јасмина Лудошки
Др Јасмина Лудошки ванредна професорица
Телефон 021/485-2671
Photo of Др Љубинка Француски Марчетић
Др Љубинка Француски Марчетић виша научна сарадница
Телефон 021/485-2671
Photo of Маст. биол. Тамара Тот
Маст. биол. Тамара Тот истраживач сарадник

Пројекти који су финансирани од стране Министарства Републике Србије

 • Програм Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, 451-03-68/2020-14/ 200125
 • опрема за екстракцију и амплификацију (ПЦР) ДНК, акриламид и агарозну гел електрофорезу (укључује више апарата) и визуализацију: Mastercycler personal, Ependorf; Центрифуга 5415 R, w/o ротор са хлађењем, Епендорф; Centrifuga My fuge C1012, Benchmark Scientific; Thermomixer compact, Ependorf, (CDP+, WUS Аустрија “Подршка високом образовању Србији и Црној гори 2005/2007”); системи Sub-Cell за агарозну гел елецтрофорезу, Bio-Rad; и акриламид гел електрофорезу Hoefer SE 600, Pharmacia Biotech; Исправљач EPS 3500, Pharmacia Biotech;
 • опрема за геометријску морфометрију Leica MZ 12.5 Стереомикроскоп, Leica 320DFC камера (Kit, PC and Mac), Leica LAS софтверски пакет (CDP+, WUS Аустрија „Подршка високом образовању Србији и Црној гори 2005/2007“);
 • фотоапарат NIKON D7100 са објективом;
 • опрема за гајење лабораторијских колонија инсеката: кавези Bugdorm и пратећа опрема, CO2 боца, полиетиленски CO2 flowbed

Међународна сарадња:

 • Virological Reasearch Group, Szentágothai Research Centre, University of Pécs, Hungary
 • Groningen Institute for Evolutionary Life Sciences, Faculty of Science and Engineering, University of Groningen, The Netherlands
 • Finnish Museum of Natural History, University of Helsinki, Finland
 • Instituto Universitario de la Biodiversidad CIBIO – Universidad de Alicante, Spain
Photo of Др Весна Миланков
Др Весна Миланков редовна професорица
Телефон 021/485-2658