Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620 ћирилица | latinica

Лабораторија за еволуциону биологију (ЛЕБ)

Предмет истраживањаЧлановиАктуелни пројектиОпремаСарадњаКонтакт особа

Тим ЛЕБ-а користи молекуларне и фенотипске карактере у проучавању таксономског диверзитета, интра- и интерпопулационе варијабилности у односу на временско-просторне и еколошке параметре, и историје животних форми различитих група бескичмењака и кичмењака. Наше интересовање укључује систематику, филогенију и специјацију различитих група, предеону и конзервациону генетику криптичних, ретких, ендемских, просторно фрагментисаних и широко распострањених таксона. Основни истраживачки објекти су митохондријални и једарни гени и морфолошке структуре. Сходно томе, експертиза чланова ЛЕБ-а су квалитативне и квантитативне методе као шту су: ДНК секвенцирање митохондријског и једарног генома, протеинска електрофореза, основне и напредне технике традиционалне и геометријске морфометрије.

Стога, истраживачка интересовања чланова ЛЕБ-а су:

 1. Проучавање генетичког, фенотипског и таксономског диверзитета. Успешно користимо савремене методе у анализи молекуларне варијабилности и квантификовању морфолошких структура у решавању таксономских проблема одабраних група врста, одређивању граница врста и дефинисању еволуционо значајних јединица. Подаци добијени радом у нашој лабораторији доприносе откривању скривених фенотипских и генетичких јединица и еволуционе диверзификације анализираних таксона.
 2. Методама предеоне генетике проучавамо просторну дистрибуцију генетичког диверзитета врста од еколошког, економског и епидемиолошког значаја, као и просторно фрагментисаних популација угрожених врста. Овај тип истраживања сагледава адаптивни потенцијал таксона на променљиве услове средине, као и корелисаност генетичког, географског и фенотипског дисконтинуитета.
 3. Истраживања су усмерена и на фундаментална и примењена истраживања конзервационе биологије одабраних таксона. Сагледавањем дистрибуције фенотипског и молекуларног диверзитета анализираних група врста наглашавамо значај заштите биолошког диверзитета (генетички, специјски и екосистемски диверзитет), процеса који учествују у његовом настанку, обликовању и одржавању, као и важности екосистемских услуга одабраних таксона.
 4. Имајући у виду да су се последњих 50-ак година десиле драматичне промене у појави и ширењу епидемиолошки и медицински значајних врста, тежиште наших истраживања је и разумевање потенцијала популација вектора разних патогена обољења код човека и домаћих животиња.
 5. Област интересовања ЛЕБ-а је и еволуциона историја, генетичка сродност таксона и мапирање филогенетских сигнала употребом одабраних маркера.
Photo of Др Весна Миланков
Др Весна Миланков редовна професорица
021/485-2658
Photo of Др Јасмина Лудошки
Др Јасмина Лудошки ванредна професорица
Photo of Др Љубинка Француски Марчетић
Др Љубинка Француски Марчетић виша научна сарадница
Photo of Немања Гојковић
Немања Гојковић истраживач приправник

Пројекти који су финансирани од стране Министарства Републике Србије

 • Динамика генофонда, генетичка и фенотипска варијабилност популација, у зависности од променљивости средина, Министарство просвете и науке Републике Србије, ОИ173012, 2011-данас, руководилац пројекта академик Марко Анђелковић
 • опрема за екстракцију и амплификацију (ПЦР) ДНК, акриламид и агарозну гел електрофорезу (укључује више апарата) и визуализацију: Mastercycler personal, Ependorf; Центрифуга 5415 R, w/o ротор са хлађењем, Епендорф; Centrifuga My fuge C1012, Benchmark Scientific; Thermomixer compact, Ependorf, (CDP+, WUS Аустрија “Подршка високом образовању Србији и Црној гори 2005/2007”); системи Sub-Cell за агарозну гел елецтрофорезу, Bio-Rad; и акриламид гел електрофорезу Hoefer SE 600, Pharmacia Biotech; Исправљач EPS 3500, Pharmacia Biotech;
 • опрема за геометријску морфометрију Leica MZ 12.5 Стереомикроскоп, Leica 320DFC камера (Kit, PC and Mac), Leica LAS софтверски пакет (CDP+, WUS Аустрија „Подршка високом образовању Србији и Црној гори 2005/2007“);
 • фотоапарат NIKON D7100 са објективом;
 • опрема за гајење лабораторијских колонија инсеката: кавези Bugdorm и пратећа опрема, CO2 боца, полиетиленски CO2 flowbed

Међународна сарадња:

 • Virological Reasearch Group, Szentágothai Research Centre, University of Pécs, Hungary
 • Groningen Institute for Evolutionary Life Sciences, Faculty of Science and Engineering, University of Groningen, The Netherlands
 • Finnish Museum of Natural History, University of Helsinki, Finland
 • Instituto Universitario de la Biodiversidad CIBIO – Universidad de Alicante, Spain
Photo of Др Весна Миланков
Др Весна Миланков редовна професорица
021/485-2658